Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Hướng dẫn làm bài Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễBài 2: Vận chuyển các chất trong câyBài 3: Thoát hơi nướcBài 4: Vai trò của các nguyên tố khoángBài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vậtBài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bónBài 8: Quang hợp ở thực vậtBài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợpBài 11: Quang hợp và năng suất cây trồngBài 12: Hô hấp ở thực vậtBài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôitBài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)Bài 17: Hô hấp ở động vậtBài 18: Tuần hoàn máuBài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)Bài 20: Cân bằng nội môiBài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở ngườiBài 22: Ôn tập chương 1