Bài 5 trang 76 SGK Sinh học 11.

Giải bài 5 trang 76 SGK Sinh học 11. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất?

Đề bài

Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất? Trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô cho ý trả lời đúng:

□  a) Phổi của động vật có vú

□   b) Phổi và da của ếch nhái

□   c) Phổi của bò sát

□   d) Da của giun đất

Lời giải

Cơ quan hô hấp của động vật có vú hoạt động trao đổi khí hiệu quả nhất

Đáp án a

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu