Bài 5 trang 43 SGK Sinh học 11.

Giải bài 5 trang 43 SGK Sinh học 11. Quan sát các hình 9.2. 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM.

Đề bài

Quan sát các hình 9.2. 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM.

Lời giải

*      Giống: Cả hai chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên các hợp chất cacbonhiđrat, axit amin, prôtêin, lipit.

*      Khác:

Tiêu chí so sánh Thực vật C3 Thực vật C4 Thực  vật CAM
Chất nhận CO2 đầu tiên Rihulôzơ -1,5-điP PEP PEP
Sản phẩm đầu tiên của pha tối APG (hợp chất 3 cacbon). Hợp chất 4 cacbon Hợp chất 4 cacbon
Tiến trình  Chỉ có 1giai đoạn là chu trình C3 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá.

Gồm 2 giai đoạn :

+ Giai đoạn 1 : Chu trình Cxảy ra trong tế bào nhu mô thịt lá

+ Giai đoạn 2 :  chu trình C3 xảy ra trong lục lạp của các tế bào bao bó mạch

Gồm 2 giai đoạn :

+ Giai đoạn 1: Chu trình C4

+ Giai đoạn 2:  chu trình C3

Cả hai giai đoạn cùng diễn ra trong 1 tế bào

 

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu