Bài 6 trang 43 SGK Sinh học 11.

Giải bài 6 trang 43 SGK Sinh học 11. Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối...

Đề bài

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối

a. CO2 và ATP.                       b. Năng lượng ánh sáng,

c. Nước và O2                        d. ATP và NADPH.

Lời giải

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối ATP và NADPH.

Đáp án d

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 43 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    00:02 AM
18/08/2018    00:02 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu