Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Soạn Sinh 11 bài 6 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cơ bản cần nắm bài 6 Sinh 11: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

1. Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất

Con đường chuyển hóa diễn ra theo 2 giai đoạn:

- Amôn hóa là quá trình chuyển hóa nitơ hữu cơ trong xác thực vật thành amôni (\(NH₄^{+} \)) nhờ vi khuẩn amôn hóa

- Qúa trình nitrat hóa là quá trình chuyển hóa từ dạng nitơ ôxi hóa (\(NH₄^{+} \)) sang dạng nitơ khử là \(NO₃^{-}\) nhờ vi khuẩn nitrat hóa

2. Quá trình cố định nitơ phân tử

- Quá trình liên kết N₂ với H₂ để hình thành nên NH₃ gọi là quá trình cố định nitơ

- Vi sinh vật cố định nitơ gồm 2 nhóm : vi sinh vật sống tự do như vi khuẩn lam và nhóm cộng sinh với thực vật, điển hình là các vi khuẩn thuộc chi Rhizobium tạo nốt sần ở rễ cây họ Đậu.

3. Phân bón với năng suất cây trồng và môi trường

- Bón phân hợp lí và năng suất cây trồng

+ Đúng loại, đủ số lượng và tỉ lệ các thành phần dinh dưỡng

+ Đúng nhu cầu của giống, loài cây trồng

+ Phù hợp với thời kì sinh trưởng và phát triển của cây (bón lót, bón thúc) cũng như điều kiện đất đai và thời tiết mùa vụ

- Các phương pháp bón phân

+ Bón phân qua rễ (bón vào đất)

+ Bón phân qua lá 

- Phân bón và môi trường

Khi lượng phân bón vượt quá mức tối ưu, cây sẽ không hấp thụ hết. Dư lượng phân bón sẽ làm xấu tính chất lí hóa của đất. Dư lượng phân bón sẽ bị nước mưa cuốn xuống các thủy vực gây ô nhiễm môi trường nước.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 6 về Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo). Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu 3 trang 31 SGK Sinh học 11

Câu 3 trang 31 SGK Sinh học 11

Giải câu 3 trang 31 SGK Sinh học 11: Thế nào là bón phân hợp lí và biện pháp đó có tác dụng gì đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?

Câu 2 trang 31 SGK Sinh học 11

Câu 2 trang 31 SGK Sinh học 11

Giải câu 2 trang 31 SGK Sinh học 11: Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật.

Câu 1 trang 31 SGK Sinh học 11

Câu 1 trang 31 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 31 SGK Sinh học 11: Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.

Câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Sinh 11: Hãy chỉ ra trên hình 6.1 con đường cố định nitơ phân tử xảy ra ở trong đất và sản phẩm của quá trình đó.

Câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Sinh 11: Hãy chỉ ra trên sơ đồ (hình 6.1) con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật) trong đất thành dạng nitơ khoáng (NH4+ và NO3-)