Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Câu 5 trang 43 SGK Sinh học 11

Câu 5 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải câu 5 trang 43 SGK Sinh học 11: Quan sát các hình 9.2. 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM.

Câu 4 trang 43 SGK Sinh học 11

Câu 4 trang 43 SGK Sinh học 11

Giải câu 4 trang 43 SGK Sinh học 11: Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 42 SGK sinh 11: Quan sát các hình 9.2 và 9.3 rồi rút ra những điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữa thực vật C3 và C4.