Bài 12: Hô hấp ở thực vật

11

Hướng dẫn làm bài 12: hô hấp ở thực vật

Bài 4 trang 55 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 55 sách giáo khoa Sinh học lớp 11 : Ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?

Bài 3 trang 55 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 55 sách giáo khoa Sinh học 11 : Trường hợp nào diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?

Bài 2 trang 55 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 55 sách giáo khoa Sinh học lớp 11 : Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Bài 1 trang 55 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 55 sách giáo khoa Sinh học lớp 11 : Hô hấp ở cây xanh là gì?

Câu hỏi thảo luận 2 trang 54 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 54 sách giáo khoa Sinh lớp 11: Nêu một số biện pháp bảo quản nông phẩm, nông sản

Câu hỏi thảo luận 1 trang 54 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 54 sách giáo khoa Sinh lớp 11: Nêu vai trò của ôxi đối với hô hấp của cây.

Câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 53 sách giáo khoa Sinh lớp 11: Chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại.

Câu hỏi thảo luận 3 trang 52 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 3 trang 52 SGK Sinh lớp 11: So sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men.

Câu hỏi thảo luận 2 trang 52 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 52 SGK Sinh lớp 11: Mô tả cấu tạo của ti thể là bào quan hô hấp hiếu khí.

Câu hỏi thảo luận 1 trang 52 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 sgk Sinh 11: Số phân tử ATP và axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucozơ bị phân giải trong đường phân?
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu