Câu hỏi thảo luận trang 21 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 21 SGK sinh 11: Dựa theo nội dung của bảng 4, hãy khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu.

Câu hỏi

Dựa theo nội dung của bảng 4, hãy khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu.

Lời giải chi tiết

Khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu:

 - Các nguyên tố đại lượng là thành phần của các đại phân tử trong tế bào (prôtêin, axit nuclêcic, lipit...) cấu trúc nên các thành phần cơ bản trong tế bào, có ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh.

 - Các nguyên tố vi lượng là thành phần của hầu hết các enzim, hoạt hóa các enzim...tham gia vào quá trình điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 21 SGK sinh 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu