Câu hỏi thảo luận trang 76 SGK Sinh học 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 76 SGK Sinh học 11: Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát?

Đề bài

Tại sao  bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát?

Lời giải

Bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát là vì: chim và thú có nhu cầu trao đổi khí cao hơn. Chúng cần năng lượng nhiều cho việc giữ ổn định nhiệt độ cơ thể , hoạt động. Vì vậy chúng có bề mặt trao đổi khí phát triển hơn để đáp ứng được nhu cầu O2 cho cơ thể.

doctailieu.com
Tải về
21/08/2018    22:22 PM
21/08/2018    22:22 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu