A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Hướng dẫn làm bài A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễBài 2: Vận chuyển các chất trong câyBài 3: Thoát hơi nướcBài 4: Vai trò của các nguyên tố khoángBài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vậtBài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bónBài 8: Quang hợp ở thực vậtBài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợpBài 11: Quang hợp và năng suất cây trồngBài 12: Hô hấp ở thực vậtBài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôitBài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật