Giải Toán 8

Hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu™ với loạt bài giải bài tập toán 8 đầy đủ được biên soạn bám sát theo SGK giúp các em học tốt môn toán lớp 8

Giải toán 8 Cánh diều

Dưới đây là giải toán 8 sách Cánh diều chi tiết cả 2 tập 1, tập 2 (2 sách còn lại sẽ được cập nhật sau).

TẬP 1

Chương 1: Đa thức nhiều biến

Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2: Các phép tính với đa thức nhiều biến

Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 4: Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử

Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Phân thức đại số

Bài 1: Phân thức đại số

Bài 2: Phép cộng, phép trừ phân thức đại số

Bài 3: Phép nhân, phép chia phân thức đại số

Bài tập cuối chương 2

Chương 3: Hàm số và đồ thị

Bài 1: Hàm số

Bài 2: Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số

Bài 3: Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)

Bài 4: Đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)

Bài tập cuối chương 3

Chương 4: Hình chóp tam giác đều

Bài 1: Hình chóp tam giác đều

Bài 2: Hình chóp tứ giác đều

Bài tập cuối chương 4

Chương 5: Tam giác. Tứ giác

Bài 1: Định lí Pythagore

Bài 2: Tứ giác

Bài 3: Hình thang cân

Bài 4: Hình bình hành

Bài 5: Hình chữ nhật

Bài 6: Hình thoi

Bài 7: Hình vuông

Bài tập cuối chương 5

TẬP 2

Chương 6: Một số yếu tố thống kê và xác xuất

Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu

Bài 3: Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ

Bài 4: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

Bài 5: Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản

Ôn tập cuối Chương 6

Chương 7: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 2: Ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn

Bài tập cuối Chương 7

Chương 8: Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng

Bài 1: Định lí Thalès trong tam giác

Bài 2: Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác

Bài 3: Đường trung bình của tam giác

Bài 4: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 5: Tam giác đồng dạng

Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác

Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác

Bài 8: Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác

Bài 9: Hình đồng dạng

Bài 10: Hình đồng dạng trong thực tiễn

Bài tập cuối chương 8

Giải toán 8 Kết nối tri thức với cuộc sống

TẬP 1

Chương 1: Đa thức

Bài 1: Đơn thức

Bài 2: Đa thức

Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức

Luyện tập chung trang 17

Bài 4: Phép nhân đa thức

Bài 5: Phép chia đa thức

Luyện tập chung trang 25 tập 1

Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

Bài 6: Hiệu hai bình phương

Bài 7: Lập phương của một tổng

Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương

Luyện tập chung trang 40

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử

Luyện tập chung trang 45

Bài tập cuối chương 2

Chương 3: Tứ giác

Bài 10: Tứ giác

Bài 11: Hình thang cân

Luyện tập chung trang 56 tập 1

Bài 12: Hình bình hành

Luyện tập chung trang 62 tập 1

Bài 13: Hình chữ nhật

Bài 14: Hình thoi và hình vuông

Luyện tập chung trang 73 tập 1

Bài tập cuối chương 3

Chương 4: Định lí Thalès

Bài 15: Định lí Thalès trong tam giác

Bài 16: Đường trung bình của tam giác

Bài 17: Tính chất đường phân giác của tam giác

Luyện tập chung trang 87 tập 1

Bài tập cuối chương 4

Chương 5: Dữ liệu và biểu đồ

Bài 18: Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 19: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ

Bài 20: Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ

Luyện tập chung trang 106 tập 1

Bài tập cuối chương 5

Hoạt động thực hành trải nghiệm

Công thức lãi kép

Thực hiện tính toán trên đa thức

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam

TẬP 2

Chương 6: Phân thức đại số

Bài 21: Phân thức đại số