Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số

Xuất bản: 04/04/2024 - Cập nhật: 08/04/2024 - Tác giả:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số giúp học sinh nắm được cách giải bài tập Bài 2 Chương 2 sgk Toán 8 Cánh Diều tập 1.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập Toán 8 Cánh Diều tập 1 giúp học sinh nắm được các cách giải bài tập Chương 2: Phân thức đại số chuẩn bị bài trước khi tới lớp và luyện tập giải toán tại nhà.

Chương 2 Bài 2: Phép cộng, phép trừ phân thức đại số

Khởi động trang 38 Toán 8 Tập 1: Ở lớp 6, ta đã biết cách cộng, trừ các phân số. Làm thế nào để cộng, trừ được các phân thức đại số?

Lời giải:

Sau khi học xong bài này ta sẽ giải quyết bài toán này như sau:

Cộng, trừ được các phân thức đại số, ta thực hiện tương tự như phép cộng, phép trừ các phân số.

- Đối với các phân thức đại số có cùng mẫu thì ta thực hiện cộng (trừ) các tử và giữ nguyên mẫu.

- Đối với các phân thức đại số khác mẫu thì ta quy đồng mẫu thức các phân thức sau đó thực hiện cộng (trừ) các tử và giữ nguyên mẫu.

Hoạt động 1 trang 38 Toán 8 Tập 1: Thực hiện phép tính: \\(\dfrac{-3}{5} + \dfrac{23}{5}\)

Lời giải:

Ta có \(\dfrac{-3}{5} + \dfrac{23}{5} = \dfrac{-3+23}{5} = \dfrac{20}{5} = 4\)

Luyện tập 1 trang 38 Toán 8 Tập 1: Thực hiện phép tính: \(\dfrac{x-2y}{x^2+xy}+\dfrac{x+2y}{x^2+xy}\)

Lời giải:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 1

Hoạt động 2 trang 38 Toán 8 Tập 1: Cho hai phân thức: \(\dfrac{1}{x+1}; \dfrac{1}{x-1}\).

a) Quy đồng mẫu thức hai phân thức trên.

b) Từ câu a, hãy thực hiện phép tính: \(\dfrac{1}{x+1} + \dfrac{1}{x-1}\)

Lời giải:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 2

Luyện tập 2 trang 39 Toán 8 Tập 1: Thực hiện phép tính: \(\dfrac{1}{x^2+xy}+\dfrac{1}{xy+y^2}\)

Lời giải:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 3

Hoạt động 3 trang 39 Toán 8 Tập 1: Hãy nêu các tính chất của phép cộng phân số.

Lời giải:

Phép cộng phân số có các tính chất: giao hoán, kết hợp, cộng với 0.

Với các số a, b, c, d, e, g (b, d, g ≠ 0), ta có:

- Giao hoán: \(\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{c}{d} + \dfrac{a}{b}\)

- Kết hợp: \((\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d}) + \dfrac{e}{g} = \dfrac{a}{b} + (\dfrac{c}{d} + \dfrac{e}{g})\);

- Cộng với 0: \(\dfrac{a}{b} + 0 = 0 + \dfrac{a}{b} = \dfrac{a}{b}\)

Luyện tập 3 trang 39 Toán 8 Tập 1: Tính một cách hợp lí:

\(\dfrac{x^2+y^2-1}{x^2+2xy+y^2} + \dfrac{2y}{x+y}+\dfrac{1-2y^2}{x^2+2xy+y^2}\)

Lời giải:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 4

Luyện tập 5 trang 42 Toán 8 Tập 1: Tính một cách hợp lí: \(\dfrac{x-5y}{2x-3y} - \dfrac{24xy}{4x^2-9y^2} - \dfrac{x+8y}{3y-2x}\)

Lời giải:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 5

Bài 1 trang 42 Toán 8 Tập 1: Thực hiện phép tính:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 6

Lời giải:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 7

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 8

Bài 2 trang 42 Toán 8 Tập 1: Thực hiện phép tính:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 9

Lời giải:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 10
Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 11
Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 12

Bài 3 trang 42 Toán 8 Tập 1: Thực hiện phép tính:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 13

Lời giải:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 14
Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 15

Bài 4 trang 43 Toán 8 Tập 1: a) Rút gọn biểu thức:  \(A = \dfrac{2x^2+1}{x^3+1} + \dfrac{1-x}{x^2-x+1} - \dfrac{1}{x+1}\);

b) Tính giá trị của biểu thức A tại x = −3.

Lời giải:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 16
Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 17

Bài 5 trang 43 Toán 8 Tập 1: Một xí nghiệp dự định sản xuất 10 000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện, xí nghiệp đã làm xong sớm hơn 1 ngày so với dự định và còn làm thêm được 80 sản phẩm. Viết phân thức biểu thị theo x:

a) Số sản phẩm xí nghiệp làm trong 1 ngày theo dự định;

b) Số sản phẩm xí nghiệp làm trong 1 ngày trên thực tế;

c) Số sản phẩm xí nghiệp làm trong 1 ngày trên thực tế nhiều hơn số sản phẩm xí nghiệp làm trong 1 ngày theo dự định.

Lời giải:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 18

Bài 6 trang 43 Toán 8 Tập 1: Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào bể không chứa nước. Thời gian để vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể ít hơn thời gian để vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là 2 giờ. Gọi x (giờ) là thời gian vòi thứ nhất chảy một mình để đầy bể. Viết phân thức biểu thị theo x:

a) Thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể;

b) Phần bể mà mỗi vòi chảy được trong 1 giờ;

c) Phần bể mà cả hai vòi chảy được trong 1 giờ.

Lời giải:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 19

Bài 7 trang 43 Toán 8 Tập 1: Để hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, chi đoàn thanh niên dự định trồng 120 cây xanh. Khi bắt đầu thực hiện, chi đoàn được tăng cường thêm 3 đoàn viên. Gọi x là số đoàn viên ban đầu của chi đoàn và giả sử số cây mỗi đoàn viên trồng là như nhau. Viết phân thức biểu thị theo x:

a) Số cây mỗi đoàn viên trồng theo dự định;

b) Số cây mỗi đoàn viên trồng theo thực tế;

c) Số cây mỗi đoàn viên trồng theo dự định nhiều hơn số cây mỗi đoàn viên trồng theo thực tế.

Lời giải:

Giải Toán 8 Cánh Diều Phép cộng, phép trừ phân thức đại số hình 20

Bài 8 trang 43 Toán 8 Tập 1: Gia đình cô Lương nuôi ba con lợn. Cả ba con lợn đều ăn cùng một loại thức ăn gia súc. Biểu đồ cột ở Hình 2 biểu diễn số ngày mà mỗi con lợn ăn hết một bao thức ăn. Hỏi cả ba con lợn ăn trong x ngày (x∈ ℕ*) thì cần bao nhiêu thức ăn?

Trên biểu đồ Hình 2 có:

- Con lợn thứ nhất ăn 3 ngày hết 1 bao thức ăn.

Khi đó, mỗi ngày con lợn thứ nhất ăn hết \(\dfrac{1}{3}\) bao thức ăn.

Do đó, con lợn thứ nhất ăn trong x ngày hết \(\dfrac{x}{3}\) bao thức ăn.

- Con lợn thứ hai ăn 6 ngày hết 1 bao thức ăn.

Khi đó, mỗi ngày con lợn thứ hai ăn hết \(\dfrac{1}{6}\) bao thức ăn.

Do đó, con lợn thứ hai ăn trong x ngày hết \(\dfrac{x}{6}\) bao thức ăn.

- Con lợn thứ ba ăn 4 ngày hết 1 bao thức ăn.

Khi đó, mỗi ngày con lợn thứ hai ăn hết \(\dfrac{1}{4}\) bao thức ăn.

Do đó, con lợn thứ hai ăn trong x ngày hết \(\dfrac{x}{4}\)bao thức ăn.

Cả ba con lợn ăn trong x ngày (x ∈ ℕ*) thì cần:

\(\dfrac{x}{3} + \dfrac{x}{6} + \dfrac{x}{4} = \dfrac{4x}{12} + \dfrac{2x}{12} + \dfrac{3x}{12} = \dfrac{9x}{12} = \dfrac{3x}{4}\) (bao thức ăn).

Vậy cả ba con lợn ăn trong x ngày (x ∈ ℕ*) thì cần \(\dfrac{3x}{4}\) bao thức ăn.

-//-

Hy vọng với nội dung trả lời chi tiết câu hỏi trong Bài 2: Phép cộng, phép trừ phân thức đại số giúp học sinh nắm được nội dung bài học và ghi nhớ những nội dung chính, quan trọng trong chương trình học Toán học 8.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM