Ôn tập về giải toán

Hướng dẫn làm bài Ôn tập về giải toán

Một số dạng bài toán đã họcLuyện tập trang 171 phần 1Luyện tập trang 171 phần 2Luyện tập trang 172Ôn tập về biểu đồLuyện tập chung trang 175Luyện tập chung trang 176 phần 1Luyện tập chung trang 176 phần 2Luyện tập chung trang 177Luyện tập chung trang 178Luyện tập chung trang 179