Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 25

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 25 có đáp án

Câu 1. Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng từ thời gian nào?

A. Thế kỉ XVII

B. Thế kỉ XVIII

C. Đầu thế kỉ XIX

D. Giữa thế kỉ XIX

Câu 2. Biểu hiện của mâu thuẫn xã hội ở Việt Nam giai đoạn này là

A. Xung đột về lợi ích kinh tế, chính trị giữa các giai cấp tăng lên

B. Làng xóm xơ xác, tiêu điều, đời sống nhân dân cực khổ

C. Các cuộc bạo loạn và khởi nghĩa nông dân bùng phát trên phạm vi cả nước

D. Xã hội loạn lạc, nông dân bị bần cùng hóa

Câu 3. Từ đầu thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế tiểu nông của Việt Nam bị cản trở phát triển vì

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa chưa hình thành

B. Gặp phải trở lực lớn là chế độ chiếm hữu và bóc lột phong kiến lỗi thời

C. Tư tưởng sản xuất nhỏ, manh mún của đa số nông dân Việt Nam

D. Kĩ thuật canh tác quá lạc hậu

Câu 4. Để nền kinh tế hàng hóa và thị trường dân tộc phát triển, yêu cầu đặt ra là gì?

A. Thống nhất đất nước, thống nhất thị trường dân tộc

B. Du nhập quan hệ sản xuất tư bản vào Việt Nam

C. Xóa bỏ chế độ chiếm hữu và bóc lột phong kiến lỗi thời

D. Thay đổi kĩ thuật canh tác đã lạc hậu

Câu 5. Giữa thế kỉ XIX, khi chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng thì ở bên ngoài lại xuất hiện nguy cơ gì đe dọa nền độc lập của nước ta?

A. Nhà Thanh ở Trung Quốc lăm le xâm lược nước ta

B. Nhật Bản tăng cường các hoạt động gây ảnh hưởng đến Việt Nam

C. Chủ nghĩa tư bản phương Tây ráo riết bành trướng thế lực sang phương Đông

D. Phong kiến Xiêm triển khai kế hoạch bành trướng thế lực ở Đông Nam Á

Câu 6. Thực dân Pháp triển khai âm mưu xâm lược Việt Nam thông qua hoạt động nào?

A. Điều tra, tìm hiểu tình hình Việt Nam trong thời gian dài

B. Thông qua hoạt động của các giáo sĩ trong Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp để thiết lập cơ sở về chính trị, xã hội cần thiết

C. Mua chuộc quan lại nhà Nguyễn

D. Thông qua các thương nhân Pháp để timg hiểu tình hình Việt Nam

Câu 7. Trước nguy cơ xâm lược từ tư bản phương Tây, yêu cầu lịch sử đặt ra là gì?

A. Cải cách - duy tân đất nước để tự cường, cải thiện đời sống nhân dân

B. Tăng cường liên kết với các nước trong khu vực để tăng tiềm lực

C. "Đóng cửa" không giao thương với phương Tây để tránh những tác động tiêu cực

D. Thực hiện chính sách "cấm đạo" triệt để

Câu 8. Sự kiện liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tấn công ở cửa biển Đà Nẵng (1858) chứng tỏ điều gì?

A. Quan hệ giữa nhà Nguyễn và thực dân Pháp chấm dứt

B. Pháp chính thức mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam

C. Là hoạt động dọn đường, chuẩn bị cho cuộc xâm lược Việt Nam của quân Pháp

D. Nhà Nguyễn sẽ thất bại trước cuộc xâm lược của quân Pháp

Câu 9. Nguyên nhân chính khiến Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp là gì?

A. Tiềm lực kinh tế, quân sự yếu hơn nhiều so với tư bản Pháp

B. Nhà Nguyễn thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại sai lầm, thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn và thiếu ý chí quyết tâm đánh giặc

C. Nhà Nguyễn không nhận được sự ủng hộ của nhân dân

D. Ngọn cờ phong kiến đã lỗi thời, không đủ sức hiệu triệu nhân dân chống Pháp

Câu 10. Hiệp ước Patơnốt đã đánh dấu

A. Triều đình nhà Nguyễn bước đầu đầu hàng thực dân Pháp

B. Mộ phần nước ta bị bán cho thực dân Pháp

C. Lần cuối cùng triều đình nhà Nguyễn kí hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp

D. Sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình nhà Nguyễn trước thực dân Pháp, kết thúc giai đoạn sự tồn tại của Nhà nước phong kiến Việt Nam độc lập

Câu 11. Tại sao sau gần 40 năm (1858 - 1896), thực dân Pháp mới thiết lập được nền thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam?

A. Tình hình nước Pháp có nhiều biến động, làm gián đoạn tiến trình xâm lược

B. Pháp phải tập trung lực lượng tranh giành ảnh hưởng ở Trung Quốc với các đế quốc khác

C. Chúng vấp phải cuộc chiến tranh nhân dân bền bỉ, quyết liệt của nhân dân ta

D. Sự cản trở quyết liệt của triều đình Mãn Thanh

Câu 12. Một phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân ta diễn ra khắp Bắc Kì, Trung Kì những năm cuối thế kỉ XIX là

A. Phong trào Cần vương

B. Phong trào "tị địa"

C. Phong trào cải cách - duy tân đất nước

D. Phong trào nông dân Yên Thế

Câu 13. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là gì?

A. Triều đình phong kiến đã đầu hàng hoàn toàn

B. Kẻ thù đã áp đặt được ách thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam

C. Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến, có đủ năng lực và đề ra đường lối đúng để lãnh đạo phong trào

D. Việt Nam là một nước phong kiến lạc hậu

Câu 14. Mục đích của Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

A. Khai hóa văn minh cho Việt Nam - một nước phong kiến lạc hậu

B. Biến Việt Nam thành nơi cung cấp tài nguyên, bóc lột nhân công rẻ mạt để làm giàu cho nước Pháp

C. Mang lại nguồn lợi cho cả Pháp và Việt Nam

Câu 15. Xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX mang tính chất

A. Xã hội thuộc địa nửa phong kiến

B. Xã hội thuộc địa

C. Xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến

D. Xã hội tư bản chủ nghĩa

Câu 16. Lực lượng có vai trò tiên phong phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là

A. Văn thân, sĩ phu yêu nước

B. Văn thân, sĩ phu yêu nước tiến bộ

C. Công nhân

D. Tư sản và tiểu tư sản

Câu 17. Yêu cầu lịch sử dân tộc đặt ra đầu thế kỉ XX là gì?

A. Thống nhất các lực lượng chống Pháp, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất

B. Đưa người ra nước ngoài học tập để chuẩn bị cho công cuộc cứu nước lâu dài

C. Phải tìm ra một con đường cứu nước mới, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân

D. Gồm tất cả các yêu cầu trên

Câu 19. Tình hình của Việt Nam trước khi Pháp xâm lược như thế nào?

A.Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng nghiêm trọng, mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, kinh tế chậm phát triển.

B.Chế độ phong kiến Việt Nam vững mạnh, mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, tuy nhiên nền kinh tế vẫn phát triển.

C.Chế độ phong kiến Việt Nam vững mạnh, xã hội ổn định, nhưng kinh tế chậm phát triển.

D.Tất cả đều sai

Câu 21. Ai là người chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cải cách?

A.Phan Chu Trinh

B.Phan Thanh Giản

C.Nguyễn Trường Tộ

D.Huỳnh Thúc Kháng

Câu 22. Nhân vật tiêu biểu cho phong trào đấu tranh theo khuynh hướng mới?

A.Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ

B.Phan Đình Phùng, Cao Thắng

C.Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh

D.Lương Văn Can, Huỳnh Thúc Kháng

Câu 24. Trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất nào du nhập vào Việt Nam?

A.Phương thức sản xuất phong kiến

B.Phương thức sản xuất Tư Bản Chủ Nghĩa

C.Phương thức sản xuất Xã Hội Chủ Nghĩa

D.Phương thức chiếm hữu nô lệ

Câu 25. Phồn Xương là căn cứ của cuộc khởi nghĩa nào?

A.Bãi Sậy

B.Hương Khê

C.Ba Đình

D.Yên Thế

Câu 26. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất Pháp chú trọng khai thác lĩnh vực nào nhiều nhất?

A.Nông nghiệp

B.Công nghiệp nặng

C.Giao thông vận tải

D.Thương nghiệp

Câu 28. Năm 1908 tại Hà Nội diễn ra sự kiện nào?

A.Vụ đầu độc lính Pháp

B.Phong trào chống thuế

C.Đông Kinh nghĩa thục

D.Phong trào Duy Tân

Câu 29. Những âm mưu và thủ đoạn bước đầu của tư bản Pháp khi xâm lược Việt Nam là

A. "nhòm ngó" nước ta trong thời gian dài.

B. tìm cách bám sâu vào Việt Nam thông qua Hội truyến giáo nước ngoài của Pháp,

C. dùng nhiều thủ đoạn để thiết lập những cơ sở chính trị đầu tiên trên đất nước ta.

D. tạo cơ sở dọn đường cho cuộc chiến tranh xâm lược.

E. tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 30. Thời gian thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta là

A. cuối thế kỉ XVIII.

B. giữa thế kỉ XIX.

C. cuối thế kỉ XIX.

D. đầu thế kỉ XX.

Câu 31. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp là :

A. Quân và dân Việt Nam không kiên quyết chống Pháp xâm lược.

B. Vua quan nhà Nguyễn thiếu ý chí quyết tâm và không có đường lối lãnh đạo đúng đắn, kịp thời.

C. Các cuộc chống trả của nhân dân ta diễn ra không đồng loạt.

D. Quân dân ta không có trang bị vũ khí hiện đại.

Câu 32. Thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác, bóc lột có quy mô và hệ thống trên toàn cõi Đông Dưong

A. sau khi kí Hiệp ước 1862.

B. từ năm 1897, sau khi đàn áp xong khởi nghĩa Hương Khê và giảng hoà với nghĩa quân Yên Thế.

C. sau khi kí Hiệp ước 1874.

D. sau khi kí Hiệp ước 1883.

Câu 33. Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước ta là

A. xã hội thuộc địa.

B. xã hội phong kiến nửa thuộc địa.

C. xã hội thuộc địa nửa phong kiến.

D. xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

Câu 34. Biện pháp của thực dân Pháp để thu lợi nhuận tối đa ở Việt Nam là

A. đặt thêm nhiều thứ thuế mới, nặng hon các thứ thuế của triều đinh nhà Nguyền trước kia.

B. ra sức kìm hãm không cho kinh tế Việt Nam phát triển

C. cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nến kinh tế Pháp.

D. tiếp tục vơ vét tối đa tài nguyên khoáng sản của Việt Nam.

E. tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 37. Ai là chúa Nguyễn cuối cùng?

A. Chúa Võ

B. Chúa Ninh

C. Chúa Định

D. Chúa Minh

Câu 38. Danh nhân nào từng là quân sư tài ba nhất của các chúa Nguyễn?

A. Đào Duy Từ

B. Phùng Khắc Khoan

C. Lê Văn Duyệt

D. Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 39. Trong buổi đầu vào Nam, Nguyễn Hoàng đóng dinh ở đâu?

A. Quảng Bình

B. Quảng Trị

C. Thừa Thiên Huế

D. Quảng Nam

Câu 40. Ai khuyên Nguyễn Hoàng nên vào Nam xây dựng cơ đồ?

A. Phùng Khắc Khoan

B. Lương Đắc Bằng

C. Nguyễn Trực

D. Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 41. Nguyễn Hoàng đã xin ai cho vào vùng đất phía Nam làm trấn thủ?

A. Trịnh Tùng

B. Trịnh Sâm

C. Trịnh Kiểm

D. Trịnh Tráng

Câu 42. Ai là người đầu tiên đặt nền móng cho cơ đồ của chúa Nguyễn?

A. Nguyễn Trừng

B. Nguyễn Kim

C. Nguyễn Uông

D. Nguyễn Văn Lưu

Câu 43. Quê hương các chúa Nguyễn ở tỉnh nào?

A. Bắc Ninh

B. Ninh Bình

C. Thanh Hóa

D. Nghệ An

Câu 44. Chúa Nguyễn đầu tiên là ai?

A. Nguyễn Văn Lưu

B. Nguyễn Kim

C. Nguyễn Hoàng

D. Nguyễn Ánh

Câu 46. Danh tướng Nguyễn Xí là người gốc ở tỉnh nào?

A. Ninh Bình

B. Thanh Hóa

C. Ninh Bình

D. Hà Tĩnh

Câu 47. Ai là thủ lĩnh của đội quân chó săn nổi tiếng trong lịch sử?

A. Nguyễn Xí

B. Nguyễn Chích

C. Nguyễn Bặc

D. Nguyễn Mại

Câu 48. Ngoài địa đạo, Củ Chi còn có ngôi đền thờ nổi tiếng nào?

A. Bến Lức

B. Bến Dược

C. Bến Nước

D. Bến Sông

Câu 50. Tổ chức tiền thân của biệt động Sài Gòn?

A. Công an thành phố

B. Các đội vũ trang, tự vệ

C. Chiến sĩ đặc công

D. Bộ đội chuyên nghiệp

Câu 51. Đội biệt động Sài Gòn ra đời từ bao giờ?

A. Trước năm 1930

B. Trước năm 1945

C. Sau năm 1945

D. Sau năm 1968

Câu 52. Trong chiến tranh, đội quân bồ câu của Nguyễn Chích được sử dụng để làm gì?

A. Tấn công giặc

B. Đưa thư liên lạc

C. Kiếm thức ăn

D. Cả 3 mục đích trên

Câu 53. Người vợ nào của Nguyễn Chích cũng là nữ tướng đồng cam cộng khổ cùng ông chống giặc Minh?

A. Nguyễn Thị Xuân

B. Nguyễn Thị Bành

C. Nguyễn Thị Lan

D. Trần Thị Nhạn

Câu 54. Nguyễn Chích dâng cho Lê Lợi kế lược gì giúp nghĩa quân Lam Sơn thay đổi tình thế?

A. Tiến ra Thăng Long

B. Hòa hoãn với địch

C. Tiến vào Nghệ An

D. Lê Lai cứu chúa

Câu 55. Trước khi theo Lê Lợi khởi nghĩa, Nguyễn Chích làm gì?

A. Nông dân

B. Quan lại

C. Lãnh tụ khởi nghĩa

D. Thương nhân

Câu 56. Danh tướng Nguyễn Chích quê ở đâu?

A. Thái Bình

B. Hải Dương

C. Hà Nam

D. Thanh Hóa

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 25

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 30B
Câu 2CCâu 31B
Câu 3BCâu 32B
Câu 4ACâu 33D
Câu 5CCâu 34E
Câu 6BCâu 35D
Câu 7ACâu 36D
Câu 8BCâu 37C
Câu 9BCâu 38A
Câu 10DCâu 39B
Câu 11CCâu 40A, D
Câu 12ACâu 41C
Câu 13CCâu 42B
Câu 14BCâu 43C
Câu 15ACâu 44C
Câu 16BCâu 45D
Câu 17CCâu 46D
Câu 18DCâu 47A
Câu 19ACâu 48B
Câu 20BCâu 49D
Câu 21ACâu 50B
Câu 22CCâu 51C
Câu 23BCâu 52B
Câu 24BCâu 53B
Câu 25DCâu 54C
Câu 26BCâu 55C
Câu 27BCâu 56D
Câu 28ACâu 57D
Câu 29D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X