Tại sao sau gần 40 năm (1858 - 1896), thực dân Pháp mới thiết lập được nền thống

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tại sao sau gần 40 năm (1858 - 1896), thực dân Pháp mới thiết lập được nền thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X