Ai là người đầu tiên đặt nền móng cho cơ đồ của chúa Nguyễn?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Ai là người đầu tiên đặt nền móng cho cơ đồ của chúa Nguyễn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Người đầu tiên đặt nền móng cho cơ đồ của chúa Nguyễn là Nguyễn Kim.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X