Trắc nghiệm Lịch sử 11 Chủ đề 5 có đáp án và giải thích

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Chủ Đề 5: Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam có đáp án với tất cả các câu hỏi có thể ra liên quan của chủ đề này.

Câu 1. Từ nửa sau thế kỉ XIV, nhà Trần
Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh sự khủng hoảng, suy yếu về kinh tế của nhà Trần vào cuối thế kỉ XIV?
Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế của Đại Việt vào cuối thế kỉ XIV?
Câu 4. Từ những năm 40 của thế kỉ XIV, dưới triều Trần, các cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô tì diễn ra liên tục ở nhiều vùng miền trên cả nước, tiêu biểu là
Câu 5. Từ những năm 40 của thế kỉ XIV, dưới triều Trần, các cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô tì diễn ra liên tục ở nhiều vùng miền trên cả nước, tiêu biểu là
Câu 6. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng tình hình xã hội ở Đại Việt vào cuối thế kỉ XIV?
Câu 7. Nội dung nào sau đây phản ánh sự suy yếu về chính trị của nhà Trần vào cuối thế kỉ XIV?
Câu 8. Nội dung nào sau đây phản ánh sự suy yếu về chính trị của nhà Trần vào cuối thế kỉ XIV?
Câu 9. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình chính trị ở Đại Việt vào cuối thế kỉ XIV?
Câu 10. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những yêu cầu khách quan đặt ra cho nhà nước Đại Việt vào cuối thế kỉ XIV?
Câu 11. Một trong những chính sách cải cách trên lĩnh vực kinh tế của Hồ Quý Ly là
Câu 12. Năm 1396, Hồ Quý Ly đã cho thực hiện chính sách nào dưới đây?
Câu 13. Năm 1397, Hồ Quý Ly đã cho thực hiện chính sách nào dưới đây?
Câu 14. Năm 1401, Hồ Quý Ly đã cho thực hiện chính sách nào dưới đây?
Câu 15. Năm 1402, Hồ Quý Ly đã cho thực hiện chính sách nào dưới đây?
Câu 16. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách cải cách trên lĩnh vực kinh tế của Hồ Quý Ly?
Câu 17. Nội dung nào sau đây là cải cách trên lĩnh vực kinh tế - tài chính của Hồ Quý Ly?
Câu 18. Hồ Quý Ly ban hành chính sách hạn điền và hạn nô nhằm mục đích gì?
Câu 19. Chính sách hạn điền của Hồ Quý Ly được hiểu là việc
Câu 20. Nội dung nào sau đây không phải là cải cách trên lĩnh vực chính trị - hành chính của Hồ Quý Ly?
Câu 21. Nội dung nào sau đây là cải cách trên lĩnh vực quân sự - quốc phòng của Hồ Quý Ly?
Câu 22. Công trình kiến trúc nào thời nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2011?
Câu 23. Cuối năm 1397, Hồ Quý Ly ép vua Trần rời đô từ Thăng Long về
Câu 24. Trên lĩnh vực quân sự - quốc phòng, Hồ Quý Ly và nhà Hồ đã thực hiện chính sách
Câu 25. Nội dung nào sau đây không phải là cải cách trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục của Hồ Quý Ly?
Câu 26. Trên lĩnh vực văn hóa, Hồ Quý Ly và nhà Hồ đã
Câu 27. Để hạn chế sự phát triển thái quá của Phật giáo, Hồ Quý Ly và nhà Hồ đã thực hiện chính sách nào sau đây?
Câu 28. Trên lĩnh vực chính trị, những cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ đã
Câu 29. Chính sách hạn điền và hạn nô của nhà Hồ đã
Câu 30. Những cải cách trên lĩnh vực văn hoá, giáo dục của Hồ Quý Ly đã
Câu 31. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng kết quả của cuộc cải cách do Hồ Quý Ly và nhà Hồ tiến hành?
Câu 32. Năm 1460, Lê Thánh Tông lên ngôi trong bối cảnh
Câu 33. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình nhà Lê vào giữa thế kỉ XV?
Câu 34. Bối cảnh chính trị - kinh tế - xã hội của Đại Việt vào giữa thế kỉ XV đã đặt ra yêu cầu tiến hành cải cách nhằm
Câu 35. Sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, cả nước Đại Việt được chia thành
Câu 36. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những chính sách cải cách của vua Lê Thánh Tông trên lĩnh vực hành chính?
Câu 37. Sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, bộ máy chính quyền ở mỗi đạo thừa tuyên gồm 3 ty là:
Câu 38. Sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, trong bộ máy chính quyền ở mỗi đạo thừa tuyên, Đô ty là cơ quan chuyên trách về
Câu 39. Sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, trong bộ máy chính quyền ở mỗi đạo thừa tuyên, Thừa ty là cơ quan chuyên trách về
Câu 40. Sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, trong bộ máy chính quyền ở mỗi đạo thừa tuyên, Hiến ty là cơ quan chuyên trách về
Câu 41. Từ sau cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông, hình thức tuyển chọn nhân sự chủ yếu cho bộ máy chính quyền các cấp thời Lê sơ là
Câu 42. Năm 1483, vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật nào?
Câu 43. Bộ Quốc Triều hình luật dưới thời Lê sơ còn có tên gọi khác là
Câu 44. “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ?... Nếu ngươi dám đem một thước một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải chu di”. Lời căn dặn trên vua Lê Thánh Tông phản ánh điều gì?
Câu 45. Một trong những điểm tiến bộ của bộ luật Quốc triều hình luật là: bảo vệ quyền lợi của
Câu 46. Một trong những điểm mới của bộ Quốc triều hình luật là
Câu 47. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, quân đội được chia làm 2 loại là:
Câu 48. Từ năm 1466, hệ thống tổ chức quân đội Đại Việt được cải tổ trên quy mô lớn. Cả nước được chia thành
Câu 49. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những chính sách cải cách của vua Lê Thánh Tông trên lĩnh vực quân sự - quốc phòng?
Câu 50. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, chế độ ban cấp ruộng đất làm bổng lộc cho quý tộc, quan lại cao cấp từ tứ phẩm trở lên được gọi là
Câu 51. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, chế độ ban cấp ruộng đất lần lượt cho quan lại từ tam phẩm trở xuống đến tất cả các tầng lớp nhân dân được gọi là
Câu 52. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những chính sách cải cách của vua Lê Thánh Tông trên lĩnh vực kinh tế?
Câu 53. Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích của nhà nước phong kiến Đại Việt khi dựng bia Tiến sĩ trong Văn Miếu?
Câu 54. Năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu để
Câu 55. Dưới thời Lê Thánh Tông, Nho giáo
Câu 56. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, hệ tư tưởng giữ vai trò độc tôn, chính thống của triều đình và toàn xã hội là
Câu 57. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng kết quả của cuộc cải cách dưới thời vua Lê Thánh Tông?
Câu 58. Cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông có ý nghĩa như thế nào?
Câu 59. Cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông đã
Câu 60. Về cơ cấu hành chính, dưới thời vua Gia Long, đứng đầu khu vực Bắc thành và Gia Định thành là
Câu 61. Về cơ cấu hành chính, dưới thời vua Gia Long, nhà vua chỉ trực tiếp quản lí
Câu 62. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình trạng bộ máy chính quyền nhà Nguyễn dưới thời Gia Long và những năm đầu thời Minh Mạng?
Câu 63. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình trạng bộ máy chính quyền nhà Nguyễn dưới thời Gia Long và những năm đầu thời Minh Mạng?
Câu 64. Dưới thời vua Minh Mệnh, chức quan đứng đầu các tỉnh được gọi là gì?
Câu 65. Sau cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mệnh, cả nước Việt Nam được chia thành
Câu 66. Để đặt cơ sở pháp lí cho nhà nước quân chủ, năm 1815, nhà Nguyễn đã
Câu 67. Dưới thời vua Minh Mạng, cơ quan nào có nhiệm vụ: giúp vua khởi thảo văn bản hành chính, tiếp nhận và xử lí công văn, coi giữ ấn tín, lưu trữ châu bản?
Câu 68. Dưới thời vua Minh Mạng, cơ quan nào có nhiệm vụ can gián nhà vua và giám sát, vạch lỗi các cơ quan, quan lại các cấp từ trung ương đến địa phương, giám sát việc thi hành luật pháp và quy định của triều đình?
Câu 69. Dưới thời vua Minh Mạng, cơ quan nào có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho nhà vua các vấn đề chiến lược về quân sự, quốc phòng, an ninh, việc bang giao và cả những vấn đề kinh tế, xã hội?
Câu 70. Vua Minh Mạng cũng thực hiện chế độ giám sát, thanh tra chéo giữa các cơ quan trung ương thông qua hoạt động của
Câu 71. Nội dung nào sau đây không phải là chính sách cải cách của vua Minh Mạng đối với vùng dân tộc thiểu số?
Câu 72. Sau cải cách của vua Minh Mạng, hệ thống hành chính của Đại Nam được phân cấp theo mô hình từ trên xuống, gồm:
Câu 73. Sau cải cách của vua Minh Mạng, cơ quan quản lí cấp tỉnh gồm hai ty là:
Câu 74. Để ngăn chặn tình trạng quan lại cấu kết bè pháo ở địa phương, vua Minh Mệnh đã ban hành nhiều lệnh, dụ quy định về
Câu 75. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng là một cuộc cải cách khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó, trọng tâm là cải cách trên lĩnh vực
Câu 76. Năm 1838, vua Minh Mạng đổi tên quốc hiệu từ Việt Nam thành
Câu 77. Những cơ quan trung ương mới được thành lập sau cải cách của vua Minh Mạng là
Câu 78. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng kết quả của cuộc cải cách hành chính dưới thời vua Minh Mạng?
Câu 79. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc cải cách hành chính dưới thời vua Minh Mạng?

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 Chủ đề 5 có đáp án và giải thích

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 41A
Câu 2ACâu 42A
Câu 3CCâu 43D
Câu 4ACâu 44A
Câu 5ACâu 45B
Câu 6DCâu 46C
Câu 7CCâu 47A
Câu 8ACâu 48B
Câu 9DCâu 49D
Câu 10DCâu 50B
Câu 11CCâu 51A
Câu 12ACâu 52A
Câu 13CCâu 53D
Câu 14DCâu 54C
Câu 15BCâu 55B
Câu 16CCâu 56C
Câu 17CCâu 57B
Câu 18BCâu 58A
Câu 19CCâu 59A
Câu 20DCâu 60A
Câu 21BCâu 61C
Câu 22BCâu 62B
Câu 23BCâu 63B
Câu 24ACâu 64C
Câu 25CCâu 65B
Câu 26CCâu 66A
Câu 27DCâu 67A
Câu 28ACâu 68B
Câu 29BCâu 69C
Câu 30CCâu 70C
Câu 31DCâu 71D
Câu 32ACâu 72A
Câu 33DCâu 73A
Câu 34CCâu 74C
Câu 35ACâu 75C
Câu 36BCâu 76B
Câu 37ACâu 77A
Câu 38ACâu 78C
Câu 39BCâu 79A
Câu 40C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X