Ai là người đã nhận thức đúng đắn yêu cầu đó và có quyết định bước đầu phù hợp?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ai là người đã nhận thức đúng đắn yêu cầu đó và có quyết định bước đầu phù hợp?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X