Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước ta

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước ta là xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X