Mục đích của Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mục đích của Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X