Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất Pháp chú trọng khai thác lĩnh vực nào

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 03/08/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất Pháp chú trọng khai thác lĩnh vực nào nhiều nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất Pháp chú trọng khai thác lĩnh vực nhiều nhất là công nghiệp nặng.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào ngành gì?

Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào ngành khai thác than và kim loại. Việt Nam chúng ta khi đó có tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn lương thực dồi dào nên Pháp coi Việt Nam là mảnh đất thuộc địa màu mỡ ở châu Á.

Thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất để tăng lợi nhuận?

Thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất để tăng lợi nhuận là phương thức bóc lột phong kiến.

Lực lượng xã hội nào sau đây xuất hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương (1897 – 1914)?

Theo SGK Lịch sử 11, nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp: Tầng lớp tư sản xuất hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương (1897 – 1914). => Chọn A.

Kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp mang đặc điểm là

Kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp mang đặc điểm là nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến.

Đâu không phải mục đích của thực dân Pháp khi tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Đông Dương?

Không phải mục đích của thực dân Pháp khi tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Đông Dương là bù đắp thiệt hại từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào được từng bước du nhập vào Việt Nam?

Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất từng bước du nhập vào Việt Nam là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp đã tạo cho nền kinh tế Việt Nam có nét mới là:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp đã tạo cho nền kinh tế Việt Nam có nét mới là Sự du nhập từng bước của phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa.

Vì sao thực dân Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

Thực dân Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

Trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất nào du nhập vào Việt Nam?

Trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất du nhập vào Việt Nam là phương thức sản xuất Tư Bản Chủ Nghĩa.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X