Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hoà Dân quốc

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

“Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hoà Dân quốc Việt Nam” là tôn chỉ hoạt động của tổ chức nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

.“Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hoà Dân quốc Việt Nam” là tôn chỉ hoạt động của tổ chức Việt Nam quang phục hội.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X