Trắc nghiệm Lịch sử 11 Chủ đề 2: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Chủ đề 2: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay có đáp án với tất cả các câu hỏi có thể ra trong các bài học liên quan của chủ đề

Câu 1. Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917), nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là
Câu 2. Đại hội Xô viết toàn Nga lần Thứ hai, khai mạc đêm 25/10/1917 đã
Câu 3. Ở Nga, Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu được thành lập vào năm nào?
Câu 4. Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết là
Câu 5. Nội dung nào dưới đâu không phải là tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết?
Câu 6. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào thời gian nào?
Câu 7. Trong những năm 1918 - 1921, nhân dân Nga Xô viết đã tiến hành
Câu 8. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu mốc hoàn thành của quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?
Câu 9. Sự ra đời của chính quyền Xô viết ở Nga gắn liền với sự kiện nào sau đây?
Câu 10. Tháng 12/1922 diễn ra sự kiện nào sau đây?
Câu 11. Mục tiêu của việc thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là
Câu 12. Dòng chữ trên Quốc huy của Liên Xô là
Câu 13. Sau khi được thành lập, Chính quyền Xô viết ở Nga đã ban hành
Câu 14. Sau khi được thành lập, Chính quyền Xô viết ở Nga đã ban hành
Câu 15. Nhằm thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến, đem lại các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân, ngày 26/10/1917 (theo lịch Nga), Chính quyền Nga Xô viết đã
Câu 16. Đến năm 1940, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết bao gồm bao nhiêu nước cộng hòa?
Câu 17. Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết có ý nghĩa như thế nào?
Câu 18. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết đối với Liên Xô?
Câu 19. Đối với quốc tế, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết có ý nghĩa như thế nào?
Câu 20. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa quốc tế từ sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết?
Câu 21. Trong những năm 1944 -1945, điều kiện khách quan thuận lợi nào đã thúc đẩy nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy giành chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân?
Câu 22. Trước năm 1945, quốc gia duy nhất trên thế giới đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là
Câu 23. Trong những năm 1945 -1949, các nước Đông Âu đã hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân thông qua việc tiến hành nhiều chính sách tiến bộ, ngoại trừ việc
Câu 24. Từ năm 1949 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu
Câu 25. Năm 1949, Trung Quốc đã
Câu 26. Hiện nay, quốc gia nào ở châu Á đi theo con đường xã hội chủ nghĩa?
Câu 27. Quốc gia nào dưới đây không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa?
Câu 28. Từ năm 1961, Cu-ba
Câu 29. Từ nửa cuối những năm 70 -đầu những năm 80 của thế kỉ XX, các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô
Câu 30. Chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Liên Xô vào thời gian nào?
Câu 31. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô?
Câu 32. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những bài học kinh nghiệm được rút ra từ sự sụp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
Câu 33. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau năm 1991 tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh ở những quốc gia nào sau đây?
Câu 34. Từ năm 1978 đến nay, Trung Quốc
Câu 35. Từ năm 1986 đến nay, Lào
Câu 36. Trọng tâm trong đường lối đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) là
Câu 37. Thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba từ năm 1991 đã chứng minh
Câu 38. Những thành tựu của công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước châu Á, khu vực Mỹ La-tinh là cơ sở để khẳng định
Câu 39. Tình hình thế giới và trong nước từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX đặt ra yêu cầu cấp bách nào đối với Trung Quốc?
Câu 40. Từ khi tiến hành cải cách -mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc có điểm gì mới so với giai đoạn 1949 -1978?
Câu 41. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa (từ năm 1978 đến nay)?
Câu 42. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978 đến nay?
Câu 43. Nội dung nào không phản ánh đúng đường lối trong công cuộc cải cách -mở cửa ở Trung Quốc (từ 1978 -nay)?
Câu 44. Những thành tựu của công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước châu Á, khu vực Mỹ La-tinh là cơ sở vững chắc để chứng minh

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 Chủ đề 2: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 23A
Câu 2DCâu 24A
Câu 3ACâu 25D
Câu 4BCâu 26A
Câu 5DCâu 27D
Câu 6BCâu 28A
Câu 7CCâu 29C
Câu 8DCâu 30B
Câu 9BCâu 31B
Câu 10BCâu 32A
Câu 11CCâu 33A
Câu 12DCâu 34A
Câu 13BCâu 35A
Câu 14BCâu 36B
Câu 15CCâu 37A
Câu 16BCâu 38A
Câu 17ACâu 39D
Câu 18BCâu 40D
Câu 19BCâu 41B
Câu 20BCâu 42D
Câu 21CCâu 43C
Câu 22ACâu 44A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X