Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Hướng dẫn làm bài Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000