Sự phát triển của hậu phương kháng chiến trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế ừ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954

Xuất bản ngày 15/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 143 SGK lịch sử 12: Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

Câu hỏi

Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 141 – 143 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 143 sgk lịch sử lớp 12

1. Về chính trị:

- Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt).

- Thành lập Liên minh Việt - Miên - Lào để tăng cường đoàn kết của ba nước Đông Dương trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan rộng.

2. Về kinh tế:

- Mở rộng cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.

- Đề ra chính sách nhắm chấn chỉnh chế độ thuế khóa, xây dựng nền tài chính ngân hàng, thương nghiệp.

- Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất để bồi dưỡng sức dân.

3. Về văn hóa, giáo dục, y tế:

- Tiếp tục cải cách giáo dục, thực hiện phương châm: “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ xã hội”.

- Thực hiện cuộc vận động vệ sinh phòng bệnh, thực hiện đời sống mới, bài trừ mê tín dị đoan.

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được coi trọng. Bệnh xá, bệnh viện, phòng y tế,…được quan tâm xây dựng.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 19

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu 1 trang 145 SGK Lịch sử lớp 12 bài 19: Sự phát triển của hậu phương kháng chiến trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế ừ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954.

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận 1 trang 145 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM