Sự phát triển của hậu phương kháng chiến trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế ừ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 143 SGK lịch sử 12: Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

Câu hỏi

Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 141 – 143 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 143 sgk lịch sử lớp 12

1. Về chính trị:

- Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt).

- Thành lập Liên minh Việt - Miên - Lào để tăng cường đoàn kết của ba nước Đông Dương trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan rộng.

2. Về kinh tế:

- Mở rộng cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.

- Đề ra chính sách nhắm chấn chỉnh chế độ thuế khóa, xây dựng nền tài chính ngân hàng, thương nghiệp.

- Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất để bồi dưỡng sức dân.

3. Về văn hóa, giáo dục, y tế:

- Tiếp tục cải cách giáo dục, thực hiện phương châm: “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ xã hội”.

- Thực hiện cuộc vận động vệ sinh phòng bệnh, thực hiện đời sống mới, bài trừ mê tín dị đoan.

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được coi trọng. Bệnh xá, bệnh viện, phòng y tế,…được quan tâm xây dựng.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 19

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu 1 trang 145 SGK Lịch sử lớp 12 bài 19: Sự phát triển của hậu phương kháng chiến trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế ừ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954.

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận 1 trang 145 SGK Lịch sử 12

Cập nhật ngày 15/04/2020 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM