Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng

Xuất bản ngày 14/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK lịch sử 12: Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng

Câu hỏi

Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào kiến thức của bản thân để phân tích từng nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 sgk lịch sử lớp 12

- Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng được thể hiện trong các văn kiện:

+ Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12/12/1946).

+ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh (19/12/1946).

+ Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh (9/1947).

- Nội dung cúa đường lối kháng chiến là: Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế.

+ Kháng chiến toàn dân: xuất phát từ truyền thống chống ngoại xâm cảu dân tộc ta, từ tư tưởng “chiến tranh nhân dân” của CHủ tịch Hồ Chí Minh… Có lực lượng toàn dân, tham gia mới thực hiện được kháng chiến toàn diện và tự lực cánh sinh.

+ Kháng chiến toàn diện: Do địch đánh ta toàn diện nên ta phải chống lại chúng toàn diện. Cuộc kháng chiến của ta bao gồm cuộc đấu tranh trên tất cả các mặt quân sự, chính trị, kinh tế…nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp. Đồng thời, ta vừa “kháng chiến” vừa “kiến quốc”. tức là xây dựng chế độ mới nên phải kháng chiến toàn diện.

+ Kháng chiến lâu dài:

so sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch, địch mạnh hơn ta về nhiều mặt, ta chỉ hơn địch về tinh thần và có chính nghĩa. Do đó, phải có thời gian để chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần, phát triển lực lượng của ta, tiến lên đánh bạo kẻ thù.

+ Kháng chiến tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế: Mặc dù ta rất coi trọng những thuận lợi và sự giúp đỡ của bên ngoài, nhưng bao giờ cũng theo đúng phương châm kháng chiến của ta là tự lực cánh sinh, vì bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng phải do sự nghiệp của bản thân quần chúng, sự giúp đỡ bên ngoài chỉ là điều kiện hỗ trợ thêm vào.

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm sử 12 bài 18

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 131 SGK Lịch sử 12 bài 18, nội dung chính là: Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng

Tiếp theo: Câu hỏi thảo luận 1 trang 133 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM