Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

12

Hướng dẫn làm bài 21: xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam (1954-1965)

Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 158 SGK lịch sử 12: Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào ?

Thành tựu Miền Bắc đã đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 162 SGK lịch sử 12: Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ?

Những thành tựu và hạn chế của Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất XHCN ở miền Bắc từ năm 1958 đến năm 1960

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 162 SGK lịch sử 12: Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1958 đến năm 1960 đã đạt được những thành tựu và hạn chế gì?

Diễn biến Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 165 SGK lịch sử 12: Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954?

Hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa Phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) ở miền Nam

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 165 sgk Lịch sử 12 về phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) ở miền Nam : hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa.

Bối cảnh, nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 168 SGK lịch sử 12: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Đại hội

Những thành tựu của Miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965)

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 168 SGK lịch sử 12: Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965) ?

Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) ở miền Nam

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 172 SGK lịch sử 12: Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) ở miền Nam

Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) và giành thắng lợi

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 172 SGK lịch sử 12: Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) và giành thắng lợi như thế nào ?

Những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của Cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965

Trả lời câu 1 trang 172 SGK lịch sử 12: Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của Cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu