Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào ?

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 104 SGK lịch sử 12: Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào ?

Câu hỏi

Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào mục I trong sgk Lịch sử 12 trang 103, 104 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 104 sgk lịch sử lớp 12

1. Tình hình chính trị:

- Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Pháp ra sức vơ vét thuộc địa để phục vụ cho cuộc chiến tranh.

- Tháng 9/1940, Việt Nam chịu sự thống trị của Nhật - Pháp.

- Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, nhân dân Việt Nam sôi sục khí thế cách mạng, sẵn sàng khởi nghĩa.

2. Tình hình kinh tế - xã hội:

- Pháp thi hành chính sách Kinh tế chỉ huy.

- Phát xít Nhật ra sức cướp bóc ruộng đất của nông dân.

- Các công ty Nhật đầu tư vào các những ngành phục vụ cho quân sự.

⟹ Cuối năm 1944 đầu năm 1945, gần 2 triệu đồng bào của Việt Nam chết đói.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào ? để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu