Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 102 SGK lịch sử 12: Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939.

Câu hỏi

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 102 để trả lời

Xem thêmTrả lời câu 1 trang 102 SGK Lịch sử 12

Trả lời câu  hỏi thảo luận trang 102 sgk lịch sử lớp 12

*Ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939 

-  Là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.

- Quần chúng được giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.

- Cán bộ đựợc rèn luyện và trưởng thành.

- Là một cuộc tổng diễn tập, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

*Bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939

- Xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất.

- Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.

- Đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng và với các đảng phái phản động.

- Đảng thấy được hạn chế trong công tác mặt trận, dân tộc…

- Là một cuộc diễn tập thứ hai, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 15

Trên đây là gợi ý trả lời câu 1 trang 102 SGK Lịch sử 12 nội dung: Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939.

Chúc các em học tốt môn Lịch sử lớp 12.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu