Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?

Xuất bản: 08/04/2020 - Cập nhật: 10/06/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 1 trang 82 SGK Lịch sử 12: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?

Đọc tài liệu tổng hợp và chia sẻ nội dung câu 1 trang 82 SGK Lịch sử 12 một cách hữu ích thông qua việc chia sẻ tài liệu Soạn sử 12 bài 12 cho các em tìm ra câu trả lời chính xác và ngắn gọn nhất cho từng câu hỏi trong bài học.

Trả lời câu 1 trang 82 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 77, 78 để trả lời câu hỏi.

Đáp án tham khảo

* Những chuyển biến mới về kinh tế:

- Kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương phát triển mới, đầu tư các nhân tố kỹ thuật và nhân lực sản xuất, song rất hạn chế.

- Kinh tế Việt Nam vẫn mất cân đối, sự chuyển biến chỉ mang tính chất cục bộ ở một số vùng, phổ biến vẫn lạc hậu.

- Đông Dương là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp.

* Những chuyển biến mới về xã hội:

- Giai cấp địa chủ phong kiến: tiếp tục phân hóa, một bộ phận trung, tiểu địa chủ có tham gia phong trào dân tộc chống Pháp và tay sai.

- Giai cấp nông dân:

+ Bị đế quốc, phong kiến chiếm đoạt ruộng đất, phá sản không lối thoát.

+ Mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam với đế quốc phong kiến tay sai gay gắt.

+ Nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.

- Giai cấp công nhân: 

+ Ngày càng phát triển, đến 1929 có trên 22 vạn người, bị tư sản áp bức bóc lột gắn bó với nông dân có truyền thông yêu nước.

+ Chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, trở thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến.

- Giai cấp tiểu tư sản: 

+ Phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống Pháp và tay sai.

+ Bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức nhạy cảm với thời cuộc, tha thiết canh tân đất nước, hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc.

- Tư sản:  bị phân hóa thành hai bộ phận:

+ Tư sản mại bản: quyền lợi gắn chặt với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với chúng.

+ Tư sản dân tộc: kinh doanh độc lập, có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.

Bổ sung kiến thức về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam

Một số kiến thức mở rộng xoay quanh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam cho các em học sinh tham khảo và đa dạng hóa dạng câu hỏi cho các em học sinh tiếp cận kiến thức.

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân Pháp chú trọng đầu tư vào?

A. Công nghiệp luyện kim.

B. Công nghiệp hóa chất.

C. Chế tạo máy.

D. Khai thác mỏ.

Đáp án: D

Giải thích

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), thực dân Pháp chú trọng đầu tư vào nông nghiệp (đồn điền cao su) và khai thác mỏ (trước hết là các mỏ than) nhằm phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế chính quốc.

Vì sao thực dân Pháp không chú trọng đầu tư khai thác công nghiệp nặng?

A. Nhằm cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp.

B. Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hoá do nền công nghiệp Pháp sản xuất.

C. Ngăn chặn khả năng cạnh tranh của kinh tế thuộc địa đối với nền kinh tế chính quốc.

D. Cả ba vấn đề trên.

Đáp án: D 

Nhận xét chính sách khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp.

Trả lời

Chính sách khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp đối với Việt Nam một lần nữa thể hiện dã tâm bóc lột của Pháp với đất nước, người dân Việt Nam 

- Chính sách về chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp: Các yếu tố văn hoá truyền thống, văn hoá mới tiến bộ và văn hóa nô dịch cùng tồn tại, đan xen, đấu tranh với nhau.

- Về kinh tế: Nền kinh tế nước ta có bước phát triển mới,nhưng mất cân đối,lạc hậu, nền kinh tế bị lệ thuộc nhiều vào kinh tế Pháp.

- Về xã hội: Giai cấp địa chủ, tiểu tư sản, tư sản, công nhân đều tham gia hăng hái phong trào dân tộc, dân chủ; duy chỉ có giai cấp nông dân là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về đời sống.

***

Trên đây là câu hỏi và hướng dẫn trả lời câu 1 trang 82 SGK Lịch sử lớp 12 với nội dung tác động của Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam.

Bài tiếp: Câu 2 trang 82 SGK lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM