Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng là gì ?

Trả lời câu 1 trang 220 SGK lịch sử 12: Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng là gì ?

Câu hỏi

Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi cách mạng là gì?

Hướng dẫn trả lời

Liên hệ, tổng hợp lại những kiến thức đã học để trả lời.

Trả lời câu 1 trang 220 sgk lịch sử lớp 12

1. Những thắng lợi lịch sử:

- Cách mạng tháng Tám với sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945.

- Kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”.

- Kháng chiến chống Mĩ, cứu nước với Đại thắng mùa Xuân 1975.

- Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986.

2. Nguyên nhân cơ bản của thắng lợi cách mạng:

- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù trong lao động, chiến đấu kiên cường, dũng cảm.

- Có Đảng lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu