Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

12

Hướng dẫn làm bài 23: khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975)

Những nhiệm vụ Miền Bắc đã thực hiện sau khi Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết , nêu kết quả và ý nghĩa

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 189 SGK lịch sử 12: Miền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết ? Nêu kết quả và ý nghĩa

Trong những năm đầu sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam chống âm mưu, hành động mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã diễn ra như thế nào ? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Phước Long (6-1-1975).

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 192 SGK lịch sử 12: Trong những năm đầu sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam chống âm mưu, hành động mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã diễn ra như thế nào ? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Phước Long (6-1-1975).

Thời cơ mà Đảng ta đã căn cứ vào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, nội dung kế hoạch

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 196 SGK lịch sử 12: Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện thời cơ như thế nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nội dung kế hoạch đó là gì?

Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 196 SGK lịch sử 12: Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 198 SGK lịch sử 12: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)

Bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Trả lời câu 1 trang 198 SGK lịch sử 12: Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)

Trả lời câu 2 trang 198 SGK lịch sử 12: Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu