Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Hướng dẫn làm bài Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000