Nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Xuất bản: 09/04/2020 - Cập nhật: 16/06/2020 - Tác giả:

Trả lời câu bài 2 trang 89 SGK lịch sử 12: Nêu nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đọc tài liệu tổng hợp và chia sẻ nội dung câu 2 trang 89 SGK Lịch sử 12 một cách hữu ích thông qua việc chia sẻ tài liệu Soạn sử 12 bài 13 cho các em tìm ra câu trả lời chính xác và ngắn gọn nhất cho từng câu hỏi trong bài học.

Trả lời câu bài 2 trang 89 sgk lịch sử lớp 12

Câu hỏi

Nêu nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 88 để trả lời.

Đáp án tham khảo

- Đường lối chiến lược: tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

- Nhiệm vụ cách mạng: đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, tư sản phản cách mạng, làm cho nuớc Việt Nam độc lập tự do, lập chính phủ công, nông, binh và quân đội công nông; tịch thu sản nghiệp của đế quốc và phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất.

- Lực lượng cách mạng: công nông, tiểu tư sản, trí thức, lợi dụng hoặc trung lập phú nông, địa chủ, tư sản. Cách mạng phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.

- Lãnh đạo cách mạng: Đảng cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp vô sản.

Bổ sung kiến thức về Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Một số kiến thức mở rộng xoay quanh Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam cho các em học sinh tham khảo và đa dạng hóa dạng câu hỏi cho các em học sinh tiếp cận kiến thức.

Hạn chế của cương lĩnh chính trị đầu tiên?

Trả lời:

Nếu như trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2-1930), Nguyễn Ái Quốc đưa ra nhiệm vục của cách mạng là: Tư sản dân quyền cách mạng (chống đế quốc) và thổ địa cách mạng (chống phong kiến) để đi tới xã hội cộng sản, nghĩa là đề cao nhiệm vụ dân tộc lên trước nhiệm vụ giai cấp thì trong Luân cương chính trị của Trần Phú (10-1930) lại đặt ra nhiệm vụ là: chống phon kiến và đế quốc, rõ ràng là đề cao nhiệm vụ giải quyết mâu thuẫn giai cấp lên trên nhiệm vụ dân tộc. Hơn nữa, Trần Phú xác định động lực chính của cách mạng là nông dân và công nhân.

Như vậy, Luận cương chính trị so với Cương lĩnh chính trị còn nặng về đấu tranh giai cấp, động lực chính của cách mạng là công – nông.

Trình bày nội dung cơ bản của chính cương và sách lược vắn tắt được Hội Nghị thành lập ĐCS VN (3/2/1930) thông qua? Cho biết ý nghĩa của cương lĩnh này?

Trả lời

* Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng như: chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng, chương trình tóm tắt của Đảng, hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tien của Đảng cộng sản Việt Nam.

Những vấn đề cơ bản của cương lĩnh:

– Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là: tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

– Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng:

+ Về chính trị: Đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông.

+ Về kinh tế: Thủ tiêu hết các thứ quốc trái; tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn (công nghiệp, vận tải, ngân hàng…) của đế quốc pháp để giao cho chín phủ công nông binh quản lý, tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công nghiệp và nông nghiệp; thi hành luật ngày làm 8 giờ.

+ Về văn hoá xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ bình quyền,.. phổ thông giáo dục theo công nông hoá.

Về lực lượng cách mạng: công nhân và nông dân là lực lượng cơ bản, là gốc; đồng thời phải mở rộng rãi hơn các lực lượng khác đó là: tư sản vừa và nhỏ, trung tiểu địa chủ

– Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

– Xác định mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới: cách mạng Việt Nam là một bộ phận cấu thành của cách mạng thế giới, phải tranh thủ cách mạng thế giới.

* Ý nghĩa:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo tuy còn vắn tắt song đây là một cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, sớm kết hợp, đúng đắn về vấn đề dân tộc và giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng chủ yếu của cương lĩnh này.

***

Trên đây là nội dung trả lời cho câu 1 trang 89 SGK Lịch sử 12: Nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài tiếp: Câu hỏi thảo luận trang 86 SGK Lịch sử lớp 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM