Bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai

Tuyển chọn 40 bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai đề giúp các em ôn tập kiến thức chương 1 Hóa học lớp 12

Câu 1. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO2 (n ≥ 2).
Câu 2. Thông thường các este ở thể lỏng, nhẹ hơn nước và rất ít tan trong nước.
Câu 3. Este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit có cùng số nguyên tử cacbon.
Câu 4. Este nặng hơn nước và rất ít tan trong nước.
Câu 5. Este thường có mùi thơm dễ chịu.
Câu 6. Este là những chất lỏng hoặc chất rắn ở nhiệt độ thường.
Câu 7. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.
Câu 8. Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm.
Câu 9. Thủy phân este trong môi trường axit luôn thu được axit cacboxylic và ancol.
Câu 10. Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và anđehit fomic.
Câu 11. Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat có mùi thơm của chuối chín.
Câu 12. Đốt cháy một este no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1: 1.
Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
Câu 14. Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ –OH trong nhóm –COOH của axit và H trong nhóm –OH của ancol.
Câu 15. Vinyl axetat không điều chế được trực tiếp từ axit và ancol tương ứng.
Câu 16. Vinyl axetat phản ứng với dd NaOH sinh ra ancol etylic.
Câu 17. Thuỷ phân benzyl axetat thu được phenol.
Câu 18. Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.
Câu 19. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
Câu 20. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
Câu 21. Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
Câu 22. Phenol phản ứng được với nước brom.
Câu 23. Phenol phản ứng được với dung dịch NaHCO3.
Câu 24. Chất béo là este của glixerol và các axit béo.
Câu 25. Hiđro hoá hoàn toàn triolein thu được tristearin.
Câu 26. Tristearin, triolein có công thức lần lượt là (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
Câu 27. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.
Câu 28. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.
Câu 29. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.
Câu 30. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol.
Câu 31. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.
Câu 32. Triolein có công thức phân tử là C57H106O6.
Câu 33. Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là 0,1%.
Câu 34. Phân tử saccarozơ do 2 gốc α–glucozơ và β–fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi
Câu 35. Ở nhiệt độ thường, glucozơ, fructozơ và saccarozơ đều là chất rắn kết tinh dễ tan trong nước và dung dịch của chúng đều hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.
Câu 36. Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh do các mắt xích α–glucozơ tạo nên.
Câu 37. Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

đáp án Bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 20A
Câu 2ACâu 21A
Câu 3ACâu 22A
Câu 4BCâu 23B
Câu 5ACâu 24B
Câu 6ACâu 25A
Câu 7ACâu 26B
Câu 8BCâu 27A
Câu 9BCâu 28A
Câu 10BCâu 29B
Câu 11BCâu 30B
Câu 12ACâu 31A
Câu 13ACâu 32B
Câu 14ACâu 33A
Câu 15ACâu 34A
Câu 16BCâu 35A
Câu 17BCâu 36B
Câu 18BCâu 37A
Câu 19A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X