Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 11

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm phần 11 có đáp án giúp các em ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học

Câu 1. Al, $A l_{2} O_{3}, A l(O H)_{3}$ đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là
Câu 2. Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?
Câu 3. Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp
Câu 4. Cho các phát biểu sau đây:

A. Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo
B. Mg cháy trong khí CO2 ở nhiệt độ cao.
C. Phèn chua có công thức Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
D. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

Số phát biểu đúng là ?
Câu 5. Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là:
Câu 6. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl

(2) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư

(3) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc, nóng dư

(4) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3

(5) Cho hỗn hợp Cu, Fe3O4 tỷ lệ mol 2 : 1 vào dung dịch HCl loãng dư

(6) Cho Ba vào dung dịch chứa Ca(HCO3)2

(7) Cho 1 mol Na và dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3

(8) Cho Cr vào dung dịch HNO3 loãng nguội dư

(9) Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3

Sau khi kết thúc các thí nghiệm, số thí nghiệm thu được chất rắn là:
Câu 7. Kim loại tan được trong dung dịch NaOH là:
Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng?
Câu 9. Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: H2SO4, CaCl2, NaOH , Na2CO3, Na2SO4, Ca(OH)2, Mg(NO3)2, HCl. Số trường hợp xảy ra phản ứng là:
Câu 10. Nhận xét nào sau đây không đúng?
Câu 11. Chọn phát biểu đúng:
Câu 12. Cho các chất : Al, Al2O3, Ca(HCO3)2, (NH4)2CO3, CH3COONH4, NaHSO4, axit glutamic, Sn(OH)2, Pb(OH)2. Số chất lưỡng tính là
Câu 13. Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?
Câu 14. Chất nào sau đây là bazơ nhiều nấc?
Câu 15. Cho các chất sau: Al , Cr , CO2, FeCl2, NaHCO3, CuSO4, MgCl2. Số chất phản ứng với dung dịch NaOH loãng nóng là:
Câu 16. Cho hỗn hợp bột X chứa Mg , MgO , Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch hỗn hợp HCl và KNO3 thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z chứa H2 và N2. Cho các nhận định sau về dung dịch Y.

(a). Cho Mg vào Y có thể thu được khí.

(b). Cho Mg vào Y có thể thu được khí NO.

(c). Cho NaOH dư vào Y không thu được kết tủa.

(d). Cho $Ba ( OH )_{2}$ dư vào Y có thể thu được kết tủa nhưng không thể thu được khí.

Tổng số phát biểu đúng là ?
Câu 17. Trong các kim loại sau, kim loại nào là kim loại kiềm:
Câu 18. Để điều chế Mg, Ca...người ta điện phân nóng chảy các muối MgCl 2, CaCl2. Tại sao điều chế Al người ta không điện phân muối AlCl3 mà điện phân nóng chảy Al2O3:
Câu 19. Kim loại M có thể điều chế được bằng các phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện, điện phân. M là:
Câu 20. Chất nào sau đây bị hòa tan khi phản ứng với dung dịch NaOH loãng?
Câu 21. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc .NaA(OH)4.

(3) Sục khí H 2 S vào dung dịch FeCl2

(4) Sục khí NH 3 tới dur vào dung dịch AlCl3

(5) Sục khí CO 2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc NaAl(OH)4)

(6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4.

(7) Cho Ba(OH)2 dur vào ZnSO4.

(8) Cho AgNO 3 vào dung dịch FeCl3.

Sau khi các phản ứng kết thúc, tổng số thí nghiệm thu được kết tủa là:
Câu 22. Loại đá nào sau đây không chứa CaCO3?
Câu 23. Hợp chất nào sau đây được dùng để đúc tượng, bó bột?
Câu 24. Chọn câu sai :
Câu 25. Chất phản ứng được với cả 3 chất: Na, NaOH và $NaHCO _{3}$ là
Câu 26. Cho các phương trình điện phân sau, phương trình viết sai là

đáp án Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 11

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14B
Câu 2DCâu 15D
Câu 3CCâu 16B
Câu 4BCâu 17A
Câu 5CCâu 18A
Câu 6BCâu 19B
Câu 7DCâu 20D
Câu 8ACâu 21B
Câu 9CCâu 22B
Câu 10DCâu 23B
Câu 11ACâu 24A
Câu 12DCâu 25C
Câu 13BCâu 26D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X