Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 10

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm phần 10 có đáp án giúp các em ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học

Câu 1. Nhóm nào sau đây gồm các kim loại kiềm thổ
Câu 2. Cho một loại nước cứng chứa các ion Mg2+, Ca2+, HCO3-, Cl-  và SO42-. Đun nóng nước này một hồi lâu rồi thêm vào đó hỗn hợp dung dịch Na2CO3, Na3PO4 đến dư thì nước thu được thuộc loại:
Câu 3. Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?
Câu 4. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp các muối : KNO3 ; Cu( NO3)2 ; AgNO3 . Chất rắn thu được sau phản ứng là :
Câu 5. Cho các chất : $HCl , Ca ( OH )_{2}, Na _{2} CO _{3}, K _{3} PO _{4}, K _{2} SO _{4}$. Số chất được dùng để làm mềm nước cứng tạm thời là :
Câu 6. Trong công nghiệp, các kim loại như Na, K, Mg, Ca được điều chế bằng phương pháp?
Câu 7. Các hợp chất sau : CaO , CaCO3 , CaSO4 , Ca(OH)2 có tên lần lượt là:
Câu 8. Cho các thí nghiệm sau:

(a). Cho Ba vào dung dịch chứa phèn chua.
(b). Cho FeCl2 vào dung dịch AgNO3.
(c). Cho Ca(OH)2 vào dung dịch chứa Mg(HCO3)2.
(d). Cho một miếng nhôm vào nước vôi trong (dư) rồi sục khí CO2 vào.
(e). Điện phân dung dịch hỗn hợp MgCl2 và AlCl3..

Tổng số thí nghiệm có khả năng tạo hỗn hợp các chất kết tủa là?
Câu 9. Có các chất sau : NaCl2, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl.. Chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là:
Câu 10. Chọn câu đúng trong các phát biểu sau:
Câu 11. Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp bột chứa Mg và K tan hết trong dung dịch HNO3 (loãng).

(b) Cho Ba vào dung dịch chứa CuSO4.

(c) Điện phân dung dịch MgCl2.

(d). Cho hỗn hợp bột chứa Fe và Zn tan hết trong dung dịch HCl.

Tổng số thí nghiệm có thể cho đồng thời cả khí và kết tủa (chất rắn) là?
Câu 12. Cho hỗn hợp bột chứa Mg và K tan hết trong dung dịch
Câu 13. Cho các muối rắn sau: NaHCO 3, NaCl , Na2CO3, AgNO3, Ba(NO3)2. Số muối dễ bị nhiệt phân là:
Câu 14. Chất nào sau đây không dùng để làm mềm nước cứng tạm thời?
Câu 15. Cho hỗn hợp bột X chứa Mg, MgO, Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch hỗn hợp HCl và KNO3 thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z chứa H2 và N2. Cho các nhận định sau về dung dịch Y.

(a). Cho Mg vào Y có thể thu được khí.

(b). Cho Mg vào Y có thể thu được khí NO.

(c). Cho NaOH dư vào Y không thu được kết tủa.

(d). Cho Ba(OH)2 dư vào Y có thể thu được kết tủa nhưng không thể thu được khí.

Tổng số phát biểu đúng là ?
Câu 16. Công thức hóa học của Natri đicromat là
Câu 17. Chất nào sau đây tác dụng với Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?
Câu 18. Quặng nào sau đây có chứa thành phần chính là Al2O3?
Câu 19. Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
Câu 20. Cho các muối rắn sau: $NaHCO _{3}, NaCl , Na _{2} CO _{3}, AgNO _{3}, Ba \left( NO _{3}\right)_{2}$. Số muối dễ bị nhiệt phân là:
Câu 21. Cho các phát biểu sau:

(1) Dùng Ba(OH)2 có thể phân biệt hai dung dịch AlCl3 và Na2SO4

(2) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, thu được kết tủa.

(3) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt.

(4) Kim loại Al tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

(5)Ở nhiệt độ cao, NaOH và Al(OH)3 đều không bị phân hủy.

Số phát biểu đúng là
Câu 22. Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?
Câu 23. Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng với dụng dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là
Câu 24. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Đun sôi nước cứng tạm thời.
(b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch $Ba(OH)_{2}$.
(c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch $AlCl_{3}$.
(d) Sục khí $CO_{2}$ đến dư vào dung dịch $Ca(OH)_{2}$.
(e) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch $NaAlO_{2}$.
Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là:
Câu 25. Cho dãy các chất: Al, $Al _{2} O _{3}, Na _{2} CO _{3}, CaCO _{3}$. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là
Câu 26. Chất nào sau đây khi tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaHSO4 thì thu được dung dịch chứa hai muối?
Câu 27. Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
Câu 28. Cho phản ứng sau: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2. Phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 29. Không khí trong phòng thí nghiệm nhiễm độc khí clo, người ta dùng cách nào sau đây để xử lý:
Câu 30. Khi cho một mẩu kim loại Kali vào nước thì

đáp án Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 10

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 16A
Câu 2BCâu 17B
Câu 3ACâu 18B
Câu 4CCâu 19D
Câu 5BCâu 20C
Câu 6DCâu 21D
Câu 7DCâu 22D
Câu 8BCâu 23A
Câu 9DCâu 24A
Câu 10CCâu 25D
Câu 11CCâu 26D
Câu 12BCâu 27C
Câu 13CCâu 28B
Câu 14DCâu 29A
Câu 15BCâu 30B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X