Ở nhiệt độ thường, glucozơ, fructozơ và saccarozơ đều là chất rắn kết

13/12/2021 627

Câu Hỏi:
Ở nhiệt độ thường, glucozơ, fructozơ và saccarozơ đều là chất rắn kết tinh dễ tan trong nước và dung dịch của chúng đều hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đúng, glucozơ, fructozơ và saccarozơ đều có OH kề nhau => có chung tính chất hóa học của ancol đa chức (Phản ứng thế nguyên tử hiđro của nhóm OH ancol). Chúng phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X