Hiđro hoá hoàn toàn triolein thu được tristearin.

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hiđro hoá hoàn toàn triolein thu được tristearin.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đúng: Hiđro hoá hoàn toàn triolein thu được tristearin. PTHH:
(C17H33COO)3C3H5 + 3H2 —> (C17H35COO)3C3H5

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thể tích H2 (ở đktc) cần để hidro hóa hoàn toàn 1,105 tấn triolein là

Thể tích H2 (ở đktc) cần để hidro hóa hoàn toàn 1,105 tấn triolein là 84000 lít.
Hướng dẫn: n(C17H33COO)3C3H5 = 1105/884 = 1,25 kmol
(C17H33COO)3C3H5 + 3H2 → (C17H35COO)3C3H5
1,25……………………….3,75
→VH2 = 22,4.3,75.1000 = 84000 lít

Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.

Đúng, vì triolein có 3C=C nên nó có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.

Số nguyên tử oxi có trong phân tử triolein là

Số nguyên tử oxi có trong phân tử triolein là 6.
Triolein có công thức là: (C17H33COO)3C3H5 => có 6 nguyên tử oxi trong phân tử

Tristearin, triolein có công thức lần lượt là (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Sai, thứ tự ngược lại mới đúng.

- Triolein là trieste của glixerol với axit oleic. Vậy triolein có công thức là

+ Công thức cấu tạo: (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5

+ Công thức hóa học: (C17H33COO)3C3H5.

Triolein có công thức là

- Tristearin Tristearin là một chất béo ở trạng thái rắn có công thức là (C17H35COO)3C3H5

Tristearin, triolein có công thức lần lượt là

Công thức phân tử của triolein là

Công thức phân tử của triolein là C57H104O6.
Triolein là một triglyceride đối xứng bắt nguồn từ glycerol và ba đơn vị axit oleic chưa bão hòa. Triolein có công thức là C₅₇H₁₀₄O₆ khối lượng phân tử là 885,453 g/mol với mật độ 910 kg/m³.

Cho các chất sau đây: triolein, Ala-Gly-Ala, vinyl fomat, anbumin. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là

Cho các chất sau đây: triolein, Ala-Gly-Ala, vinyl fomat, anbumin. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là 4.

Số nguyên tử oxi có trong phân tử triolein là

Số nguyên tử oxi có trong phân tử triolein (C57H104O6) là 6 nguyên tử.

Cho triolein lần lượt tác dụng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là

Cho triolein lần lượt tác dụng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là H2 (Ni, $t^o$), dung dịch NaOH ($t^o$)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X