Este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit có cùng số nguyên tử cacbon.

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit có cùng số nguyên tử cacbon.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit có cùng số nguyên tử cacbon. -> Đúng, vì este không có liên kết H liên phân tử như axit nên nhiệt độ sôi thấp hơn axit.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH. Cho các chuyển hóa sau:
(1) E + NaOH $\overset {t^o} \rightarrow$ X + Y
(2) F + NaOH $\overset {t^o} \rightarrow$ X + H2O
(3) X + HCl → Z + NaCl
Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất X có số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử hiđro.
(b) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COOH.
(c) Trong công nghiệp, chất Y được điều chế trực tiếp từ etilen.
(d) Nhiệt độ sôi của chất Y nhỏ hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.
(đ) 1 mol chất Z tác dụng với Na dư thu được tối đa 1 mol khí H2.
Số phát biểu đúng là:

Số phát biểu đúng là 3.

Giải thích:
F (C4H6O5) chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH, mặt khác thủy phân F chỉ tạo 1 muối hữu cơ nên F có cấu tạo:
HO-CH2-COO-CH2-COOH
-> X là HO-CH2-COONa, E là HO-CH2-COOCH3, Y là CH3OH, Z là HO-CH2-COOH
Xét các phát biểu:
(a) Đúng. X có công thức phân tử C2H3O3Na.
(b) Sai, vì E chứa -OH và -COO-.
(c) Sai, vì CH3OH không điều chế trực tiếp được từ C2H4.
(d) Đúng, Y và C2H5OH cùng dãy đồng đẳng, Y ít C hơn nên nhiệt độ sôi của Y nhỏ hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.
(đ) Đúng: Z + 2Na → NaO-CH2-COONa + H2

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là CH3COOC2H5.

Giải thích:
CH3COOC2H5 là este nên có nhiệt độ sôi thấp nhất.
Nhiệt độ sôi giảm dần theo dãy sau: Axit >  ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy.

Cho hai chất hữu cơ mạch hở E, F có cùng công thức đơn giản nhất là CH2O. Các chất E, F, X tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

Biết: X, Y, Z, T là các chất hữu cơ và ME < MF < 100.
(a) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(b) Từ chất Y điều chế trực tiếp được axit axetic.
(c) Oxi hóa Z bằng CuO, thu được anđehit axetic.
(d) Chất F làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.
(đ) Chất T có nhiệt độ sôi lớn hơn ancol etylic.
Số phát biểu đúng là:

Số phát biểu đúng là 3.

Giải thích:
E, F tác dụng với NaOH nên có ít nhất 2O
E, F có cùng công thức đơn giản nhất là CH2O và ME < MF < 100 nên E là C2H4O2 và F là C3H6O3.
→ E là HCOOCH3; X là HCOOH và Y là CH3OH
→ F là HCOO-CH2-CH2-OH và Z là C2H4(OH)2
T là HCOOH.
Xét các phát biểu:
(a) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. -> Đúng, X chứa -CHO (HCOOH có thể viết là HO-CHO)
(b) Từ chất Y điều chế trực tiếp được axit axetic. -> Đúng: CH3OH + CO → CH3COOH
(c) Oxi hóa Z bằng CuO, thu được anđehit axetic. -> Sai. Oxi hóa Z bằng CuO thu được OHC-CH2OH, (CHO)2.
(d) Chất F làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. -> Sai. Vì F trung tính.
(đ) Chất T có nhiệt độ sôi lớn hơn ancol etylic. -> Đúng. Vì HCOOH có liên kết H liên phân tử bền hơn C2H5OH nên có nhiệt độ sôi lớn hơn.

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:
(1) E + NaOH → X + Y;
(2) F + NaOH → X + Y;
(3) X + HCl → Z + NaCl
Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất F là hợp chất hữu cơ đa chức.
(b) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Chất Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.
(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.
(e) 1 mol chất F tác dụng được tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.
Số phát biểu đúng là:

Số phát biểu đúng là 5.

Giải thích:
Vì E, F tạo sản phẩm giống nhau khi tác dụng với NaOH và Y không có nhóm -CH3 nên E là HCOO-CH2-CH2-OH và F là (HCOO)2C2H4.
Từ phương trình (3) suy ra X là muối HCOONa, Z là HCOOH và Y là C2H4(OH)2.
Xét các phát biểu:
(a) Chất F là hợp chất hữu cơ đa chức. -> Đúng, F là este 2 chức
(b) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. -> Đúng. Vì E chứa HCOO- (hay -O-CHO) nên có tráng bạc.
(c) Chất Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. -> Đúng. Y là C2H6O2
(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic. -> Đúng. Z có liên kết H liên phân tử bền hơn C2H5OH nên Z có nhiệt độ sôi của ancol etylic.
(e) 1 mol chất F tác dụng được tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch. -> Đúng: (HCOO)2C2H4 + 2NaOH —> 2HCOONa + C2H4(OH)2

Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ là monosaccarit duy nhất có trong quả nho chín.
(b) Ancol etylic có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.
(c) Dung dịch valin làm quỳ tím hóa xanh.
(d) Quần áo dệt bằng tơ tằm không nên là ủi ở nhiệt độ cao.
(e) Mặt cắt quả chuối xanh tạo màu xanh tím với iot.
Số phát biểu đúng là:

Số phát biểu đúng là: 2.

Giải thích:
(a) Sai. Vì nho chín chứa glucozơ, fructozơ.
(b) Sai. C2H5OH có nhiệt độ sôi thấp hơn CH3COOH do C2H5OH có phân tử khối nhỏ hơn, liên kết H liên phân tử kém bền hơn CH3COOH.
(c) Sai. Vì valin có môi trường trung tính.
(d) Đúng. Tơ tằm kém bền với nhiệt, nhiệt độ cao sẽ làm tơ tằm bị nhăn, thủng.
(e) Đúng. Chuối xanh chứa tinh bột nên tạo màu xanh tím với iot.

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:
(1) E + NaOH → X + Y
(2) F + NaOH → X + Y
(3) X + HCl → Z + NaCl
Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất E và F đều là các este đa chức.
(b) Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất E.
(c) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.
(e) Cho a mol chất E tác dụng với Na dư thu được a mol khí H2.
Số phát biểu đúng là:

Số phát biểu đúng là: 2.

Giải thích:
E, F tạo sản phẩm giống nhau khi tác dụng với NaOH và Y không có nhóm -CH3 nên:
E là HCOO-CH2-CH2-OH
F là (HCOO)2C2H4
(3) → X là muối HCOONa → Z là HCOOH
Y là C2H4(OH)2
(a) Sai. Vì E là hợp chất tạp chức, F là este đa chức.
(b) Sai. Vì E có cấu tạo duy nhất.
(c) Đúng. X là NaO-CHO nên có phản ứng tráng bạc.
(d) Đúng. Vì Z có liên kết H liên phân tử bền hơn C2H5OH nên Z có nhiệt độ sôi của ancol etylic.
(e) Sai: HCOOCH2CH2OH + Na → HCOOCH2CH2ONa + 0,5H2

Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là:

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là: T, Z, Y, X.

Giải thích:
Giữa các chất cùng loại (ở đây là axit) thì khối lượng phân tử càng cao thì nhiệt độ sôi càng lớn. Trong các chất có cùng số C thì axit có nhiệt độ sôi cao nhất do có liên kết H liên phân tử bền nhất. Ete có nhiệt độ sôi thấp nhất do không có liên kết H liên phân tử. Các chất cùng loại, có phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.
Do đó, thứ tự tăng toS là: CH3OCH3 (T) < C2H5OH (Z) < CH3COOH (Y) < C2H5COOH (X).

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X