Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 8

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm phần 8 có đáp án giúp các em ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học

Câu 1. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
Câu 2. Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với H2O ở điều kiện thường?
Câu 3. Cho muối ăn (NaCl) tác dụng với chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa?
Câu 4. Cho phản ứng:

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Trong phương trình phản ứng trên, khi hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là
Câu 5. Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?
Câu 6. Kim loại phản ứng được với $H _{2} O$ ở điều kiện thường là
Câu 7. Thí nghiệm không tạo ra chất khí là
Câu 8. Dung dịch Ba(HCO3)2 phản ứng với dung dịch nào sau đây không xuất hiện kết tủa?
Câu 9. Chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl là
Câu 10. Chất có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu là
Câu 11. Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường ?
Câu 12. Cho các kim loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm thổ trong dãy là
Câu 13. Để bảo quản các kim loại kiềm cần:
Câu 14. Chất X phản ứng được với HCl và phản ứng với dung dịch $Ba ( OH )_{2}$ tạo kết tủa . Chất X là
Câu 15. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

(II) Cho dung dịch K2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2

(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

(V) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3

Số thí nghiệm không xảy ra phản ứng hóa học là
Câu 16. Dãy các chất đều phản ứng với nước là
Câu 17. Cho dãy các chất: $Al , Al _{2} O _{3}, Al _{2}\left( SO _{4}\right)_{3}, Al ( OH )_{3}$. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là
Câu 18. Hợp chất của Na được sử dụng làm bột nở, có công thức phân tử là
Câu 19. Có các phát biểu sau:

(1) Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan vô hạn trong nước.

(2) Các kim loại kiềm có thể đẩy được các kim loại yếu hơn ra khỏi muối.

(3) Na+, Mg2+ , Al3+ có cùng cấu hình electron và đều có tính oxi hóa yếu.

(4) Xesi được dùng trong tế bào quang điện.

(5) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2 sau phản ứng thu được kết tủa trắng.

Những phát biểu đúng là
Câu 20. Có 5 chất bột trắng đựng trong các lọ riêng biệt: $NaCl , Na _{2} CO _{3}, Na _{2} SO _{4}, BaCO _{3}, BaSO _{4}$. Chỉ dùng nước và $CO _{2}$ có thể phân biệt được số chất là
Câu 21. Trong các kim loại sau: Na, K, Mg, Al. Kim loại thuộc nhóm kim loại kiềm thổ là
Câu 22. Cho dung dịch X vào dung dịch $NaHCO _{3}$ (dư) thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X chứa
Câu 23. Phương trình phản ứng nào sau đây đúng?
Câu 24. Phát biểu đúng là:
Câu 25. Cho các phát biểu sau:

(a) Trong tự nhiên kim loại kiềm tồn tại ở dạng hợp chất và đơn chất.

(b) Cho dung dịch HCl dư vào quặng đolomit và quặng boxit đều có khí thoát ra.

(c) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3 không thu được kết tủa.

(d) Al bền trong trong không khí do có màng oxit bảo vệ.

(e) Trong quá trình điện phân dung dịch HCl thì pH của dung dịch giảm.

(f) Be không tác dụng với nước dù ở nhiệt độ cao.

Số phát biểu đúng là
Câu 26. Dãy các hợp chất tác dụng được với dung dịch HCl vào dung dịch NaOH là
Câu 27. Phát biểu nào sau đây đúng?
Câu 28. Cho sơ đồ: Na → X → Y → Z → T → Na. Thứ tự đúng của các chất X, Y, Z, T là
Câu 29. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là:
Câu 30. Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là?

đáp án Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 8

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 16B
Câu 2ACâu 17B
Câu 3BCâu 18D
Câu 4BCâu 19A
Câu 5CCâu 20D
Câu 6ACâu 21C
Câu 7CCâu 22A
Câu 8CCâu 23B
Câu 9ACâu 24C
Câu 10CCâu 25A
Câu 11CCâu 26B
Câu 12ACâu 27
Câu 13ACâu 28B
Câu 14CCâu 29D
Câu 15CCâu 30C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X