Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 8

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm phần 8 có đáp án giúp các em ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học

Câu 5. Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

A. Cho kim loại K vào dung dịch $Mg \left( NO _{3}\right)_{2}$

B. Điện phân dung dịch $MgSO _{4}$

C. Điện phân nóng chảy $MgCl _{2}$

D. Cho kim loại Fe vào dung dịch $MgCl _{2}$

Câu 7. Thí nghiệm không tạo ra chất khí là

A. Cho Ba vào dung dịch $CuSO _{4}$

B. Cho $NaHCO _{3}$ vào dung dịch HCl

C. Cho $NaHCO _{3}$ vào dung dịch NaOH

D. Fe vào dung dịch $H _{2} SO _{4}$ loãng

Câu 8. Dung dịch Ba(HCO3)2 phản ứng với dung dịch nào sau đây không xuất hiện kết tủa?

A. dung dịch $Ba ( OH )_{2}$

B. dung dịch NaOH

C. dung dịch HCl

D. dung dịch $Na _{2} CO _{3}$

Câu 9. Chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl là

A. $NaHCO _{3}$

B. $\left( NH _{4}\right)_{2} SO _{4}$

C. $AlCl _{3}$

D. $Na _{2} CO _{3}$

Câu 10. Chất có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A. $Ca ( OH )_{2}$

B. $NaOH$

C. $Na _{3} PO _{4}$

D. $HCl$

Câu 13. Để bảo quản các kim loại kiềm cần:

A. Ngâm chúng trong dầu hoả

B. Ngâm chúng trong rượu nguyên chất

C. Ngâm chúng vào nước

D. Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín

Câu 16. Dãy các chất đều phản ứng với nước là

$D \cdot KOH , K _{2} O$

A. $NaOH , Na _{2} O$

B. $K _{2} O , Na$

C. $NaOH , K$

Câu 22. Cho dung dịch X vào dung dịch $NaHCO _{3}$ (dư) thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X chứa

A. $Ba ( OH )_{2}$

B. $H _{2} SO _{4}$

C. $NaOH$

D. $Ca \left( HCO _{3}\right)_{2}$

Câu 23. Phương trình phản ứng nào sau đây đúng?

A. $BaSO _{4}+2 HCl \rightarrow BaCl _{2}+ H _{2} SO _{4}$

B. $Ca \left( HCO _{3}\right)_{2}+ Na _{3} PO _{4} \rightarrow Ca _{3}\left( PO _{4}\right)_{2}+ NaHCO _{3}$

C. $Al + H _{2} O + NaOH \rightarrow Al ( OH )_{3}$

D. $2 Na + CuSO _{4} \rightarrow Na _{2} SO _{4}+ Cu$

Câu 24. Phát biểu đúng là:

A. Dùng NaOH đề làm mềm nước cứng vĩnh cửu

B. Đun nóng thạch cao sống sẽ thu được CaO và $CO _{2}$

C. Vôi tôi có công thức là $Ca ( OH )_{2}$ là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước

D. $Al _{2} O _{3}, Al ( OH )_{3}$ và $Na _{2} CO _{3}$ là những hợp chất có tính lưỡng tính

Câu 26. Dãy các hợp chất tác dụng được với dung dịch HCl vào dung dịch NaOH là

A. $Zn ( OH )_{2}, Al _{2} O _{3}, Na _{2} CO _{3}$

B. $Al _{2} O _{3}, ZnO , NaHCO _{3}$

C. $AlCl _{3}, Al _{2} O _{3}, Al ( OH )_{2}$

D. $ZnO , Zn ( OH )_{2}, NH _{4} Cl$

Câu 27. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nhôm có thể hòa tan trong dung dịch $H _{2} SO _{4}$ đặc nguội

B. Crom là kim loại cứng nhất trong các kim loại

C. Cho nhôm vào dd chứa $NaNO _{3}$ và NaOH, đun nóng nhẹ thấy có khí không màu hóa nâu trong không khí thoát ra

D. Nhôm tan được trong dung dịch NaOH là kim loại có tính khử yếu

Câu 28. Cho sơ đồ: Na → X → Y → Z → T → Na. Thứ tự đúng của các chất X, Y, Z, T là

A. $Na _{2} SO _{4} ; Na _{2} CO _{3} ; NaOH ; NaCl$

B. $NaOH ; Na _{2} CO _{3} ; Na _{2} SO _{4} ; NaCl$

C. $NaOH ; Na _{2} SO _{4} ; Na _{2} CO _{3} ; NaCl$

D. $Na _{2} CO _{3} ; NaOH ; Na _{2} SO _{4} ; NaCl$

Câu 29. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là:

A. quặng đôlômit

B. quặng pirit

C. quặng manhetit

D. quặng boxit

đáp án Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 8

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 16B
Câu 2ACâu 17B
Câu 3BCâu 18D
Câu 4BCâu 19A
Câu 5CCâu 20D
Câu 6ACâu 21C
Câu 7CCâu 22A
Câu 8CCâu 23B
Câu 9ACâu 24C
Câu 10CCâu 25A
Câu 11CCâu 26B
Câu 12ACâu 27
Câu 13ACâu 28B
Câu 14CCâu 29D
Câu 15CCâu 30C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X