Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ –OH trong nhóm

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 19/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ –OH trong nhóm –COOH của axit và H trong nhóm –OH của ancol.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đúng. Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH:
CH3COOH + CH3OH = H2O + CH3COOCH3
H2O tạo nên từ –OH trong nhóm –COOH của axit và H trong nhóm –OH của ancol

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thực hiện phản ứng este hóa giữa HOCH2CH2OH với hỗn hợp CH3COOH và C2H5COOH thu được tối đa bao nhiêu este hai chức?

Thực hiện phản ứng este hóa giữa HOCH2CH2OH với hỗn hợp CH3COOH và C2H5COOH thu được tối đa 3 este hai chức.

Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành...

Phần trăm khối lượng của Z trong E là 10,24%.
Gấp 5 lần số liệu trong 3 thí nghiệm để tính cho toàn bộ 2,5 mol E.
Phản ứng este hóa làm tổng số mol hỗn hợp không thay đổi nên nH2O = Tổng mol X, Y ban đầu – nE = 1

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol no đa chức Y và chất Z là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa X với Y. Trong E, số mol của X lớn hơn số mol của Y. Tiến hành các thí nghiệm sau:

Phần trăm khối lượng của Z trong E là 72,06%.
TN1 → nX = nCO2 = 0,15
Quy đổi E thành axit, ancol và H2O.
nAncol = nE – nX = 0,35 → M ancol = 32,2/0,35 = 92: Ancol là C3H5(OH)3
Bảo toàn C → nC của axit = 3,65 – 0,35.3 = 2,6
→ Số C của axit = 2,6/0,65 = 4
Vậy sau quy đổi E gồm C4HyO2 (0,65), C3H5(OH)3 (0,35) và H2O

Thực hiện phản ứng este hóa m gam hỗn hợp X gồm etanol và axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu được 7,04 gam etyl axetat. Mặt khác cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư, thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là

Thực hiện phản ứng este hóa m gam hỗn hợp X gồm etanol và axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu được 7,04 gam etyl axetat. Mặt khác cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư, thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là 13,60

Đun một lượng dư axit axetic với 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,0 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là bao nhiêu ?

\begin{aligned}
&\mathrm{CH}_{3} \mathrm{COOH}+\mathrm{C}_{2} \mathrm{H}_{5} \mathrm{OH} \rightleftharpoons \mathrm{CH}_{3} \mathrm{COOC}_{2} \mathrm{H}_{5}+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O} \\

Thực hiện phản ứng este hóa giữa m gam etanol với m gam axit acrylic (xt H2SO4 đặc), người ta thu được m gam este. Vậy hiệu suất phản ứng este hóa là:

Ta có: nC2H5OH= m/46 mol; nC2H3COOH= m/72 mol

Do m/46 > m/72 → Hiệu suất phản ứng tính theo axit

CH2=CH-COOH + C2H5OH → CH2=CH-COOC2H5+ H2O

m/72 → m/72 → m/72 mol

H = m/100 : m/72 . 100% = 72%.

Thực hiện phản ứng este hóa giữa m gam etanol với m gam axit acrylic (xt H2SO4 đặc), người ta thu được m gam este. Vậy hiệu suất phản ứng este hóa là 72%

Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là

Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là metyl propionat

Ta có ancol metylic là CH3OH ; axit propionic là C2H5COOH.

C2H5COOH + CH3OH → C2H5COOCH3 + H2O.

C2H5COOCH3 có tên gọi là metyl propionat

Cho phản ứng este hóa giữa 3 gam axit axetic và 3,22 gam ancol etylic thu được 3,52 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa trên là:

Cho phản ứng este hóa giữa 3 gam axit axetic và 3,22 gam ancol etylic thu được 3,52 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa trên là 80%

Cho hỗn hợp axit fomic và axit axetic tham gia phản ứng este hóa với hỗn hợp P gồm 2 ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Phản ứng xong thu được sản phẩm là 4 este trong đó có chất X (phân tử khối lớn nhất) và chất Y (oxi chiếm 53,33%  về khối lượng). Số nguyên tử cacbon có trong phân tử X là

\begin{aligned}
&\rightarrow \mathrm{M}_{\mathrm{Y}}=\frac{16.2}{0,5333}=60 \rightarrow \mathrm{Y}=\mathrm{HCOOCH}_{3} \\
&\rightarrow \mathrm{B}\left\{\begin{array}{l}
\mathrm{CH}_{3} \mathrm{OH} \\
\mathrm{C}_{2} \mathrm{H}_{5} \mathrm{OH}
\end{array} \rightarrow \mathrm{X}=\mathrm{CH}_{3} \mathrm{COOC}_{2} \mathrm{H}_{5} .\right.

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X