Thuỷ phân benzyl axetat thu được phenol.

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 22/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thuỷ phân benzyl axetat thu được phenol.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sai, Thuỷ phân benzyl axetat thu được C6H5CH2OH (ancol benzylic)
PTHH:
C6H5CH2OCOCH3 + H2O → CH3COOH + C6H5CH2OH

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

Công thức của benzyl axetat là CH3COOCH2C6H5.
Công thức phân tử của benzyl axetat CH3COOCH2C6H5
Công thức phân tử của benzyl axetat CH3COOCH2C6H5

Benzyl axetat là một loại este có mùi hoa nhài. Hãy cho biết số nguyên tử cacbon có trong phân tử benzyl axetat?

Benzyl axetat là một loại este có mùi hoa nhài. Số nguyên tử cacbon có trong phân tử benzyl axetat là 9

Hợp chất CH3COOCH2C6H5 (chứa vòng benzen) có tên gọi là

Hợp chất CH3COOCH2C6H5 (chứa vòng benzen) có tên gọi là benzyl axetat.

Hợp chất CH3COOCH2C6H5 (chứa vòng benzen) có tên gọi là

Cho các phát biểu sau:

(1) Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ là phản ứng thuận nghịch.

(2) Xà phòng hóa chất béo luôn thu được glyxerol và xà phòng.

(3) Benzyl axetat là este có mùi chuối chín.

(4) Tơ nilon - 6,6; tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.

(5) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc α- glucozơ và β- fructozơ.

(6) Tinh bột và xenlulozơ là hai đồng phân cấu tạo của nhau.

Số phát biểu sai

(1) Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazo là phản ứng thuận nghịch

→ Sai. Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazo là phản ứng 1 chiều

(2) Đúng

(3) Benzyl axetat là este có mùi chuối chín

→ Sai. Benzyl axetat là este có mùi hoa nhài, isoamyl axetat có mùi chuối chín

(4) Tơ nilon-6,6; tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp

→ Sai. Tơ nilon-6,6 là tơ tổng hợp

(5) Đúng

(6) Tinh bột và xenlulozo là 2 đồng phân cấu tạo của nhau

→ Sai. Vì 2 chất này có M khác nhau nên không được gọi là đồng phân của nhau

Vậy có 4 ý sai

Dãy hoá chất nào sau đây cần sử dụng để điều chế được benzyl axetat ?

Để điều chế benzyl axetat cần phản ứng este hóa của ancol benzylic và axit axetic.

Cho dãy các chất: metyl axetat, benzyl axetat, tristearin, vinyl acrylat, phenyl fomat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ra ancol là

metyl axetat
CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH
benzyl axetat
CH3COOCH2C6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5CH2OH
tristearin
(C17H35COO)3C3H5 + NaOH → C17H35COONa + C3H5(OH)3
vinyl acrylat
CH2=CHCOOCH=CH2 + NaOH → CH2=CH-COONa + CH3CHO
phenyl fomat
HCOOC6H5 + NaOH → HCOONa + C6H5ONa + H2O

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X