Vinyl axetat không điều chế được trực tiếp từ axit và ancol tương ứng.

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 14/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vinyl axetat không điều chế được trực tiếp từ axit và ancol tương ứng.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đúng, CH3COOH + C2H2 —> CH3COOCH=CH2.
Vinylaxetat: CH3COOCH=CH2 là este không no
=> CH3COOH + CH≡CH →CH3COOCH=CH2
(axit axetic) (axetilen)
Vậy vinylaxetat được điều chế từ axit axetic và axetilen.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vinyl axetat phản ứng với dd NaOH sinh ra ancol etylic.

Sai, ta có PTHH vinyl axetat phản ứng với dd NaOCH3COOCH=CH2 + NaOH —> CH3COONa + CH3CHO

Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và anđehit fomic.

Sai, vì thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và anđehit axetic.
PTHH:
CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3-CH=O

Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là?

Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là 3 bao gồm: metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin.
Các phương trình hóa học xảy ra như sau:
- phenyl axetat
CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O
- metyl axetat
CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH

Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat, metyacrylat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là

Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là 4 bao gồm metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, metyacrylat.
- phenyl axetat: CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O
- metyl axetat: CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH

Hỗn hợp X gồm etyl axetat, vinyl axetat, glixerol, triaxetat và metyl format. Thủy phân hoàn toàn 20,0 gam X cần dùng vừa đủ 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 20,0 gam X thu được V lit (đktc) CO2 và 12,6 gam H2O. Giá trị của V là

Hỗn hợp X gồm etyl axetat, vinyl axetat, glixerol, triaxetat và metyl format. Thủy phân hoàn toàn 20,0 gam X cần dùng vừa đủ 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 20,0 gam X thu được V lít (đktc) CO2 và 12,6 gam H2O. Giá trị của V là 16,80

Cho các phát biểu
(1) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.
(2) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.
(3) Tất cả các polipeptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức màu tím.
(4) Tripanmitin tham gia phản ứng cộng H2 (t°, Ni).

(1) Sai: CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO (axetandehit)
(2) Đúng.
(3) Đúng
(4) Sai, tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 là chất béo no, không cộng H2.
(5) Đúng
(6) Đúng, protein bị đông tụ trong dung dịch muối.
(7) Sai, dầu bôi trơn có thành phần chính là hiđrocacbon.

Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl acrylat và metyl axetat. Đốt cháy hoàn toàn 3,32 gam X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc). Phần trăm số mol của metyl axetat trong X là

Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl acrylat và metyl axetat. Đốt cháy hoàn toàn 3,32 gam X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc). Phần trăm số mol của metyl axetat trong X là 25%

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH=CH2. 

Vinyl axetat là một este axetat của rượu vinyl với công thức CH3COOC2H3. Nó có tên gốc chức là Vinyl axetat và danh pháp quốc tế là Vinyl etanonat

Trong các chất : etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là

Trong các chất : etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là 4

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X