Phenol phản ứng được với nước brom.

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phenol phản ứng được với nước brom.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đúng, tạo kết tủa trắng C6H2Br3-OH và HBr

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thuỷ phân benzyl axetat thu được phenol.

Sai, Thuỷ phân benzyl axetat thu được C6H5CH2OH (ancol benzylic)
PTHH:
C6H5CH2OCOCH3 + H2O → CH3COOH + C6H5CH2OH

Phenol phản ứng được với dung dịch NaHCO3.

Sai, Phenol không phản ứng được với dung dịch NaHCO3 vì phenol có tính axit yếu hơn nấc 1 của H2CO3

Thuốc thử dùng để nhận biết phenol là

Thuốc thử dùng để nhận biết phenol là dung dịch Br2.
Lý do: Dùng dung dịch Br2 để nhận biết phenol vì Br2 tạo kết tủa trắng được phenol.

Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về phenol :

Phát biểu đúng khi nói về phenol là bị axit cacbonic đẩy ra khỏi muối.
Phenol tan ít trong nước lạnh, tan vô hạn ở ${66^o}C$, tan tốt trong etanol, ete và axeton
Phenol có tính oxi hóa yếu.
Phenol có tính axit rất yếu.
${C_6}{H_5}ONa$ + $C{O_2}$ + ${H_2}O$ → ${C_6}{H_5}OH$ + $NaHC{O_3}$.

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là nước brom, anhidrit axetic, dung dịch NaOH .
C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr
C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5
C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với dung dịch

Brom phản ứng vừa đủ với phenol hoặc anilin ở điều kiện thường đều cho kết tủa trắng. Phản ứng này dùng để nhận biết phenol và anilin

Để tách phenol ra khỏi hỗn hợp phenol, anilin, benzen, người ta cần dùng lần lượt các hóa chất nào sau đây (không kể các phương pháp vật lí).

Để tách phenol ra khỏi hỗn hợp phenol, anilin, benzen, người ta cần dùng lần lượt các hóa chất NaOH, HCl.

Cho 4,7 gam phenol tác dung với dung dịch brom thu được 13,24 gam kết tủa trắng 2,4,6 –tribromphenol. Khối lượng brom tham gia phản ứng là:

${C_6}{H_5}OH$ + 3$B{r_2}$ → $2,4,6 - B{r_3}{C_6}{H_2}OH$ + 3HBr
${n_{{C_6}{H_5}OH}}$ = 0,05 mol; ${n_{2,4,6 - B{r_3}{C_6}{H_2}OH}}$ = 0,04 mol
→ ${n_{B{r_2}}}$ = 0,12 mol → ${m_{B{r_2}}}$ = 0,12 x 160 = 19,2 gam

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X