Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và anđehit

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 14/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và anđehit fomic.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sai, vì thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và anđehit axetic.
PTHH:
CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3-CH=O

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là?

Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là 3 bao gồm: metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin.
Các phương trình hóa học xảy ra như sau:
- phenyl axetat
CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O
- metyl axetat
CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH
- etyl fomat
HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH
- tripanmitin
(C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3
- vinyl axetat
CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO

Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl acrylat và metyl axetat. Đốt cháy hoàn toàn 3,32 gam X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc). Phần trăm số mol của metyl axetat trong X là

Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl acrylat và metyl axetat. Đốt cháy hoàn toàn 3,32 gam X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc). Phần trăm số mol của metyl axetat trong X là 25%

Để ý kĩ ta sẽ thấy

vinyl axetat, metyl acrylat là một chất, chất còn lại metyl axetat

Đơn giản gọi x, y là số mol

$\left\{\begin{array}{l}4 x+3 y=0,15 \\ 86 x+74 y=3,32\end{array} \rightarrow x=0,03, y=0,01 \rightarrow\right.$

Phần trăm số mol của metyl axetat trong $X$ là $\frac{0,01}{0,01+0,03}=25 \rightarrow B$

Trong các chất: propan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, etilen. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là

Trong các chất: propan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, etilen. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, etilen

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm: Etilen glicol, anđehit fomic, axit axetic, glucozơ và axit lactic (CH3CH(OH)COOH) trong oxi (đktc) thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,88 gam nước. % về khối lượng của Etilen glicol trong hỗn hợp X là

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm: Etilen glicol, anđehit fomic, axit axetic, glucozơ và axit lactic (CH3CH(OH)COOH) trong oxi (đktc) thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,88 gam nước. % về khối lượng của Etilen glicol trong hỗn hợp X là 13,72%

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH=CH2. 

Vinyl axetat là một este axetat của rượu vinyl với công thức CH3COOC2H3. Nó có tên gốc chức là Vinyl axetat và danh pháp quốc tế là Vinyl etanonat

Hỗn hợp X gồm etyl axetat, đimetyl ađipat, vinyl axetat, anđehit acrylic và ancol metylic (trong đó anđehit acrylic và ancol metylic có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn 19,16 gam X cần dùng 1,05 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O được dẫn qua nước vôi trong lấy dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch có khối lượng giảm m gam so với ban đầu. Giá trị m là

Hỗn hợp X gồm etyl axetat, đimetyl ađipat, vinyl axetat, anđehit acrylic và ancol metylic (trong đó anđehit acrylic và ancol metylic có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn 19,16 gam X cần dùng 1,05 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O được dẫn qua nước vôi trong lấy dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch có khối lượng giảm m gam so với ban đầu. Giá trị m là 35,24

$\rightarrow X \left\{\begin{array}{l} C _{2} O : x ^{ mol } \\ H _{2}: y ^{ mol }\end{array}\right.$

$\rightarrow\left\{\begin{array}{l}40 x+2 y=19,16 \\ 1,5 x+0,5 y=1,05\end{array}\right.$

$\rightarrow\left\{\begin{array}{l}x=0,44 \\ y=0,78\end{array}\right.$

$\rightarrow \Delta m=-(0,44.2 .44+0,78.18)+0,44.2 .100$

$=35,24 gam$

Trong các chất : etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là

Trong các chất : etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là 4

Cho các chất sau: axit glutamic, saccarozơ, vinyl axetat, phenol, glixerol, gly-gly. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, nóng là axit glutamic, vinyl axetat, phenol, gly-gly

Cho các chất sau: axit glutamic, saccarozơ, vinyl axetat, phenol, glixerol, gly-gly. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, nóng là 4

Có 3 chất saccarozơ, mantozơ, anđehit axetic. Dùng thuốc thử nào để phân biệt?

Dùng Cu(OH)2/NaOH phân biệt saccarozơ, mantozơ, andehit axetic.

Ở nhiệt độ thường saccarozơ, mantozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch phức đồng màu xanh lam, andehit axetic không hiện tượng.

Khi đun nóng mantozơ và anđehit axetic tạo chất kết tủa màu đỏ gạch Cu2O

Có 3 chất saccarozơ, mantozơ, anđehit axetic. Dùng thuốc thử nào để phân biệt?

Sử dụng $Cu ( OH )_{2} / NaOH$ ở điều kiện thường:

+ Saccarozơ và Mantozơ tạo phức màu xanh lam

+ Anđehit axetic: không hiện tượng;

Đun nóng hai ống nghiệm chứa phức chất

+ Xuất hiện kết tủa đỏ gạch → Mantozơ

+ Không hiện tượng → Saccarozơ.

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X