Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và anđehit

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 13/06/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và anđehit fomic.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sai, vì thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và anđehit axetic.
PTHH:
CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3-CH=O

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hỗn hợp E gồm: axit cacboxylic X, anđehit Y và ancol Z (đều mạch hở, chứa không quá 4 nguyên tử cacbon trong phân tử, trong đó X và Y đều no; Z không no, có một nối đôi C=C). Thực hiện các thí nghiệm sau:

Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với giá trị 9%.
nCO2 = 1,8; nH2O = 1,6
nE = 0,6 → nNa = 1 và nNaOH = 0,4
→ nCOOH = 0,4 và nOH = 0,6
Nếu Z đơn chức thì nZ = nOH = 0,6: Vô lý.
Số C không quá 4 và Z có 1C=C nên Z là:
CH2OH-CH=CH-CH2OH (0,3 mol)
→ nX + nY = 0,3
Phần CO2, H2O của X, Y là nCO2 = 0,6 và nH2O = 0,4

Anđehit mạch hở có công thức tổng quát CnH2n-2O thuộc loại

Anđehit mạch hở có công thức tổng quát CnH2n-2O thuộc loại anđehit đơn chức chứa một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon. Chi tiết: CnH2n-2O có k = 2, gồm 1C=O và 1C=C → CnH2n-2O thuộc loại anđehit đơn chức chứa một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon.

Cho hai chất hữu cơ mạch hở E, F có cùng công thức đơn giản nhất là C2H3O. Các chất E, F tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:
(1) E + NaOH (t°) → X1 + X2
(2) F + 2NaOH (t°) → X1 + X3 + X4
(3) X1 + HCl → X5 + NaCl
(4) X3 + HCl → X6 + NaCl
(5) X6 (H2SO4, 170°C) → X5 + H2O

ME < MF < 200 và E, F đều có số H chẵn nên E là C4H6O2 và F là C8H12O4
(3)(4) → X1, X3 đều chứa COONa
(5) → X6 có nhóm OH (để tách H2O tạo X5) → X5, X6 cùng C và ít nhất 3C
E là CH2=CH-COOCH3
X1 là CH2=CH-COONa; X2 là CH3OH
F là:
CH2=CH-COO-CH2-CH2-COO-C2H5
CH2=CH-COO-CH(CH3)-COO-C2H5

Cho các phát biểu
(1) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.
(2) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.
(3) Tất cả các polipeptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức màu tím.
(4) Tripanmitin tham gia phản ứng cộng H2 (t°, Ni).

(1) Sai: CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO (axetandehit)
(2) Đúng.
(3) Đúng
(4) Sai, tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 là chất béo no, không cộng H2.
(5) Đúng
(6) Đúng, protein bị đông tụ trong dung dịch muối.
(7) Sai, dầu bôi trơn có thành phần chính là hiđrocacbon.

Chia 14,2 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn 1 phần thu được 15,4 gam $CO _{2}$ và 4,5 gam $H _{2} O$. Cho phần 2 tác dụng với lượng dung dịch $AgNO _{3}$ trong $NH _{3}$ thu được 43,2 gam bạc. Phần trăm khối lượng của anddeehit có phân tử khối lớn hơn .....

Chia 14,2 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn 1 phần thu được 15,4 gam $CO _{2}$ và 4,5 gam $H _{2} O$. Cho phần 2 tác dụng với lượng dung dịch $AgNO _{3}$ trong $NH _{3}$ thu được 43,2 gam bạc. Phần trăm khối lượng của anddeehit có phân tử khối lớn hơn .....

Hỗn hợp X gồm etyl axetat, đimetyl ađipat, vinyl axetat, anđehit acrylic và ancol metylic (trong đó anđehit acrylic và ancol metylic có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn 19,16 gam X cần dùng 1,05 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O được dẫn qua nước vôi trong lấy dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, .....

Hỗn hợp X gồm etyl axetat, đimetyl ađipat, vinyl axetat, anđehit acrylic và ancol metylic (trong đó anđehit acrylic và ancol metylic có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn 19,16 gam X cần dùng 1,05 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O được dẫn qua nước vôi trong lấy dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,...

Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit fomic là

Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit fomic là HCHO.

Có 3 chất saccarozơ, mantozơ, anđehit axetic. Dùng thuốc thử nào để phân biệt?

Dùng Cu(OH)2/NaOH phân biệt saccarozơ, mantozơ, andehit axetic.

Ở nhiệt độ thường saccarozơ, mantozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch phức đồng màu xanh lam, andehit axetic không hiện tượng.

Khi đun nóng mantozơ và anđehit axetic tạo chất kết tủa màu đỏ gạch Cu2O

Có 3 chất saccarozơ, mantozơ, anđehit axetic. Dùng thuốc thử nào để phân biệt?

Sử dụng $Cu ( OH )_{2} / NaOH$ ở điều kiện thường:

+ Saccarozơ và Mantozơ tạo phức màu xanh lam

+ Anđehit axetic: không hiện tượng;

Đun nóng hai ống nghiệm chứa phức chất

+ Xuất hiện kết tủa đỏ gạch → Mantozơ

+ Không hiện tượng → Saccarozơ.

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X