Phân tử saccarozơ do 2 gốc α–glucozơ và β–fructozơ liên kết với nhau qua nguyên

Xuất bản: 13/12/2021 - Cập nhật: 13/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phân tử saccarozơ do 2 gốc α–glucozơ và β–fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đúng. Saccarozo hình thành từ một gốc alpha – glucozo và một gốc beta – fructozo bằng liên kết 1,2-glicozit. Trong phân tử saccaozơ gốc alpha – glucozơ và gốc beta – fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi giữa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X