Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 9

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm phần 9 có đáp án giúp các em ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học

Câu 4. Một loại nước có chứa nhiều muối Ca(HCO3)2 thuộc loại

A. Nước cứng vĩnh cửu

B. Nước cứng toàn phần

C. Nước cứng tạm thời

D. Nước khoáng

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. $Zn ( OH )_{2}$ là bazơ lưỡng tính vì $Zn ( OH )_{2}$ vừa phân li như axit, vừa phân li như bazơ trong nước

B. Al là kim loại lưỡng tính vì Al vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ

C. Chỉ có kim loại kiềm tác dụng với nước

D. Sục khí $CO _{2}$ vào dung dịch $NaAlO _{2}$ đến dư thì có kết tủa keo trắng xuất hiện

Câu 8. Công thức của Natri cromat là:

A. $Na _{2} CrO _{7}$

B. $Na _{2} CrO _{4}$

C. $NaCrO _{2}$

D. $Na _{2} Cr _{2} O _{7}$

Câu 9. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. $CaCO _{3}$

B. $Ca ( OH )_{2}$

C. $Na _{2} CO _{3}$

D. $Ca \left( HCO _{3}\right)_{2}$

Câu 13. Nước cứng là nước có chứa nhiều ion nào dưới đây?

A. $HCO _{3}^{-}$

B. $Ca ^{2+}$ và $Mg ^{2+}$

C. $Na ^{+}$ và $K ^{+}$

D. $Cl ^{-}$ và $SO _{4}^{2-}$

Câu 14. Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy hợp chất

A. $Al _{2} O _{3}$

B. $Al _{2}\left( SO _{4}\right)_{3}$

C. $NaAlO _{2}$

D. $AlCl _{3}$

Câu 21. Cho hỗn hợp chứa a mol Na2O và a mol Al2O3 vào nước dư thu được dung dịch X. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Dung dịch chỉ chứa một chất tan

B. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím

C. Thêm dung dịch HCl dư vào X thấy có kết tủa trắng

D. Thêm dung dịch AlCl3 vào dung dịch X không thấy kết tủa

Câu 22. Trong hóa học vô cơ, phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử?

A. $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H _{2} O$

B. $4 NO _{2}+ O _{2}+2 H _{2} O \rightarrow 4 HNO _{3}$

C. $N _{2} O _{5}+ Na _{2} O \rightarrow 2 NaNO _{3}$

D. $CaCO _{3} \longrightarrow \rightarrow CaO + CO _{2}$

Câu 26. Nước cứng là loại nước chứa nhiều muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Đun nóng nhẹ loại nước này sẽ

A. vẫn đục

B. sủi bọt khí

C. không hiện tượng

D. sủi bọt khí và vẫn đục

Câu 27. Hỗn hợp nào khi hòa tan vào nước thu được dung dịch axit mạnh?

A. $Al _{2} O _{3}$ và $Na _{2} O$

B. $NO _{2}$ và $O _{2}$

C. $Cl _{2}$ và $O _{2}$

D. $SO _{2}$ và $HF$

Câu 29. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nước cứng là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm nguồn nước hiện nay

B. Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo

C. Hàm lượng của sắt trong gang trắng cao hơn trong thép

D. Nhôm là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất

đáp án Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 9

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 16C
Câu 2CCâu 17A
Câu 3BCâu 18C
Câu 4CCâu 19D
Câu 5CCâu 20A
Câu 6DCâu 21A
Câu 7BCâu 22B
Câu 8BCâu 23B
Câu 9DCâu 24C
Câu 10BCâu 25B
Câu 11ACâu 26D
Câu 12DCâu 27B
Câu 13BCâu 28C
Câu 14DCâu 29B
Câu 15DCâu 30B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X