Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 9

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm phần 9 có đáp án giúp các em ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học

Câu 1. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là:
Câu 2. Kim loại nào sau đây tác dụng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường?
Câu 3. Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, (NH4)2SO4. Dung dịch thuốc thử cần thiết để nhận biết các dung dịch trên là
Câu 4. Một loại nước có chứa nhiều muối Ca(HCO3)2 thuộc loại
Câu 5. Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là
Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng?
Câu 7. Dung dịch nào sau đây không tác dụng với Al2O3?
Câu 8. Công thức của Natri cromat là:
Câu 9. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?
Câu 10. Cho các phát biểu sau:

1. Các chất Al, Al2O3, Al(OH)3 là những hợp chất lưỡng tính.

2. Phương pháp trao đổi ion làm mềm được nước cứng toàn phần.

3. Dung dịch HCl có pH lớn hơn dung dịch H2SO4 có cùng nồng độ mol.

4. Hàm lượng cacbon trong gang cao hơn trong thép.

5. Điện phân hỗn hợp dung dịch CuSO4 và NaCl có khí màu vàng lục thoát ra ở catot.

Số phát biểu đúng:
Câu 11. Hòa tan hoàn toàn a mol Al2O3 vào dung dịch chứa 2a mol Ba(OH)2 thu được dung dịch X. Trong các chất NaOH, CO2, Fe(NO3)2, NH4Cl, NaHCO3, HCl, Al, Na2CO3. Số chất phản ứng được với dung dịch X là:
Câu 12. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho từ từ a mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3.

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng.

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, dư.

(d) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.

(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 dư.

(g) Cho dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là:
Câu 13. Nước cứng là nước có chứa nhiều ion nào dưới đây?
Câu 14. Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy hợp chất
Câu 15. Cho các dung dịch loãng có cùng nồng độ: Ba(OH)2, NH3, KOH , KCl. Dung dịch có giá trị pH lớn nhất là
Câu 16. Cho các phát biểu sau:

(a) Các kim loại đều tác dụng với oxi tạo ra oxit.

(b) Nhôm có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện.

(c) Miếng gang để trong không khí ẩm xảy ra ăn mòn điện hóa.

(d) Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ) ở catot thu được kim loại.

(e) Các kim loại đều có ánh kim và độ cứng lớn.

(g) Cho mẩu Na vào dung dịch FeSO4 thu được kim loại Fe.

Số phát biểu đúng là
Câu 17. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho mẩu Al vào dung dịch Ba(OH)2.

(b) Thêm từ từ dung dịch Na2CO3 đến dư vào dung dịch HCl.

(c) Đun nóng NaHCO3.

(d) Cho dung dịch NaOH vào lượng dư dung dịch AlCl3.

(e) Cho nước vôi vào dung dịch chứa Ca(HCO3)2.

(g) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.

Số thí nghiệm thu được chất khí sau phản ứng là
Câu 18. Kim loại nào dưới đây là kim loại kiềm
Câu 19. Hòa tan hết 0,4 mol Mg trong dung dịch HNO3 thu được 0,1 mol khí Z (sản phẩm khử duy nhất). Z là
Câu 20. Trước khi thi đấu các môn thể thao, các vận động viên thường xoa một ít chất X dưới dạng bột mịn màu trắng làm tăng ma sát và hút ẩm. X là
Câu 21. Cho hỗn hợp chứa a mol Na2O và a mol Al2O3 vào nước dư thu được dung dịch X. Nhận xét nào sau đây đúng?
Câu 22. Trong hóa học vô cơ, phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử?
Câu 23. Hòa tan hỗn hợp gồm K2O, BaO, Al2O3 và MgO vào nước dư sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí $CO _{2}$2 tới dư vào dung dịch X sau phản ứng thu được kết tủa là:
Câu 24. Cho sơ đồ sau:

$MCO _{3} \stackrel{ t ^{0}}{\rightarrow} M O + CO _{2}$

$MO + H _{2} O \rightarrow M ( OH )_{2}$

$M ( OH )_{2}+ Ba \left( HCO _{3}\right)_{2} \rightarrow MCO _{3}+ BaCO _{3}+ H _{2} O$

Vậy MCO3 là:
Câu 25. Kim loại kiềm nào nhẹ nhất?
Câu 26. Nước cứng là loại nước chứa nhiều muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Đun nóng nhẹ loại nước này sẽ
Câu 27. Hỗn hợp nào khi hòa tan vào nước thu được dung dịch axit mạnh?
Câu 28. Phi kim có thể tác dụng với dung dịch kiềm (NaOH) ở nhiệt độ thường là?
Câu 29. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 30. Cho các phát biểu sau :

(a). Trong tự nhiên, kim loại nhôm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

(b). Nhôm là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất.

(c). Al tác dụng với oxi sắt Fe2O3 gọi là phản ứng nhiệt nhôm.

(d). Al được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3.

(e). Kim loại nhôm bền trong không khí và hơi nước là do có màng oxit Al2O3 bảo vệ.

(f). Nước cứng là nước có chứa nhiều cation Mg2+, Ca2+.

(g). Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng xảy ra ăn mòn điện hóa.

(h). Phèn chua có công thức phân tử K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Số phát biểu đúng là :

đáp án Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 9

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 16C
Câu 2CCâu 17A
Câu 3BCâu 18C
Câu 4CCâu 19D
Câu 5CCâu 20A
Câu 6DCâu 21A
Câu 7BCâu 22B
Câu 8BCâu 23B
Câu 9DCâu 24C
Câu 10BCâu 25B
Câu 11ACâu 26D
Câu 12DCâu 27B
Câu 13BCâu 28C
Câu 14DCâu 29B
Câu 15DCâu 30B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X