Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 7

Bộ đề trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm phần 7 có đáp án giúp các em ôn tập và rèn luyện các kiến thức đã được học

Câu 1. Đổ dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CuSO4, NaOH, NaHSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HNO3, MgCl2, HCl, Ca(NO3)2 . Số trường hợp tạo thành kết tủa là:
Câu 2. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
Câu 3. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ
Câu 4. Cho các chất sau : Al ; Na2CO3 ; Al(OH)3 ; (NH4)2CO3. Số chất trong dãy trên vừa tác dụng được với dung dịch HCl và tác dụng với dung dịch NaOH là :
Câu 5. Thí nghiệm nào sau đây khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa?
Câu 6. Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là:
Câu 7. Cho lần lượt các kim loại. Be; Na, K, Ba, Ca, Fe, Ag vào nước. Số phản ứng xảy ra ở điều kiện thường là
Câu 8. Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3?
Câu 9. Ở điều kiện thường, hợp chất nào sau đây tác dụng được với nước?
Câu 10. Cho phản ứng sau: Al + NaOH + H2O → NaAlO2 +  3/2H2. Phát biểu đúng là
Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và sắt ?
Câu 12. Nhiệt phân hoàn toàn $KNO _{3}$ thu được các sản phẩm là
Câu 13.

Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

Câu 14. Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al(SO4)3, thu được sản phẩm có: 
Câu 15. Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
Câu 16. Nếu cho dung dịch $CuSO _{4}$ vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu
Câu 17. Các dung dịch NaCl , NaOH , NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là
Câu 18. Dung dịch Ba(OH)2 0,005M có pH bằng
Câu 19. Chất có tính lưỡng tính là
Câu 20. Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là
Câu 21. Kim loại Al không phản ứng với:
Câu 22. Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O ở điều kiện thường tạo dung dịch bazơ là:
Câu 23. Nhôm bị thụ động trong hóa chất nào sau đây?
Câu 24. Để phân biệt các dung dịch: CaCl 2, HCl , Ca (OH)2 dùng dung dịch ? 
Câu 25. Dung dịch chất nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa trắng?
Câu 26. Cho bột Al vào dd KOH dư, thấy hiện tượng
Câu 27. Cho dd NaOH vào dd muối clorua Z, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. Công thức của X là
Câu 28. Cho 10,8 gam kim loại M phản ứng hoàn toàn với khí clo dư, thu được 53,4 gam muối. Kim loại M là
Câu 29.

Cho dãy các chất: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dd NaOH, vừa phản ứng được với dd HCl là

Câu 30. Cho dãy các chất: Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, NaAlO2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là

đáp án Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 7

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 16D
Câu 2DCâu 17B
Câu 3BCâu 18D
Câu 4ACâu 19B
Câu 5DCâu 20B
Câu 6CCâu 21C
Câu 7DCâu 22C
Câu 8BCâu 23D
Câu 9CCâu 24C
Câu 10DCâu 25D
Câu 11DCâu 26C
Câu 12BCâu 27A
Câu 13DCâu 28B
Câu 14CCâu 29C
Câu 15DCâu 30A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X