Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 24

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 24 có đáp án

Câu 1. "Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, vật lực và tài lực ..." là tuyên bố của
Câu 2. Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện chính sách gì?
Câu 3. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào?
Câu 4. Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào?
Câu 5. Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương thế nào?
Câu 6. Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?
Câu 7. Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?
Câu 8. Yếu tố nào tác động đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 9. Nguyên nhân nào dẫn đến đời sống của nông dân Việt Nam ngày càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 10. Trong bối cảnh đó, tư sản Việt Nam làm gì để có địa vị chính trị nhất định?
Câu 11. Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
Câu 12. Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
Câu 13. Hình thức đấu tranh kinh tế của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là
Câu 14. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì?
Câu 15. Đối với các nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Tất Thành có thái độ như thế nào?
Câu 16. Trước những hạn chế của khuynh hướng cứu nước của các chí sĩ yêu nước đi trước, Nguyễn Tất Thành đã có quyết định gì?
Câu 17. Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?
Câu 18. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?
Câu 19. Sự cướp bóc ráo riết của thực dân Pháp đã tác động mạnh mẽ đến tình hình:
Câu 20. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, công thương nghiệp và giao thông vận tái ở Việt Nam có điều kiện phát triển vì:
Câu 21. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, nền công nghiệp ở Đông Dương có vai trò như thế nào?
Câu 22. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương diễn ra như thế nào?
Câu 23. Nền nông nghiệp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyến biến như thế nào?
Câu 24. Ở các tỉnh trung du Bắc Kì, có tới 251 ha đất trồng lúa chuyển sang trồng:
Câu 25. Công ti Bạch Thái Bưởi kinh doanh ngành
Câu 26. Phạm Văn Phi (Vinh) trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã lập ra công ty?
Câu 27. Yếu tố đã tác động mạnh đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
Câu 28. Đối tượng chính mà chính quyền thực dân Pháp bắt lính là ai?
Câu 29. Đời sống của nông dân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất ngày càng bần cùng là do đâu?
Câu 30. Đâu là lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 31. Để có địa vị chính trị nhất định trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản Việt Nam đã làm gì?
Câu 32. Tháng 9 - 1914, hội viên Đỗ Chân Thiết đứng ra lập chi hội ở Vân Nam với phần đông là?
Câu 33. Ở Trung Kì, hoạt động đáng kể của Việt Nam Quang phục hội là tổ chức phá ngục nào vào ngày 28 - 9 - 1915?
Câu 34. Sự kiện lịch sử diễn ra tháng 2 - 1916 trong phong trào công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 35. Nguvễn Ái Quốc có thái độ như thế nào đối với các nhà yêu nước Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh?
Câu 36. Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là
Câu 37. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phản ánh điều gì
Câu 38. Ngày 5-6-1911 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
Câu 39. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?
Câu 40. Vì sao năm 1911, Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?
Câu 41. Đâu không phải nguyên nhân Nguyễn Tất Thành chọn Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước?
Câu 42. Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành rút ra được là
Câu 43. Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong giai đoạn 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?
Câu 44. Điểm khác biệt giữa hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với Phan Bội Châu là
Câu 45. Cách thức tìm kiếm con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có điểm gì tiến bộ so với các bậc tiền bối?
Câu 46. "Đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau" là nhận xét của Nguyễn Tất Thành về hoạt động yêu nước của ai
Câu 47. Yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến việc tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành?
Câu 48. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1918 đóng vai trò như thế nào trong việc xác định con đường cứu nước đúng đắn của dân tộc Việt Nam?
Câu 49. Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng nào ra đi tìm đường cứu nước?
Câu 50. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là nước:
Câu 51. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?
Câu 52. Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là
Câu 53. Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành ở Pháp có tác dụng gì?
Câu 54. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam
Câu 55. Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?
Câu 56. Việt Nam Quang Phục Hội tan rã và rơi vào tay Pháp vào năm nào?
Câu 57. Sau khi Thái Nguyên được độc lập đặt quốc hiệu là gì?
Câu 58. Ở vùng núi Đông Bắc, dân tộc nào tham gia đấu tranh trong phong trào đấu tranh của dân tộc thiểu số?
Câu 59. Phong trào yêu nước của nhân dân Nam kì tồn tại dưới các hội kín nào sau đây?
Câu 60. Phong trào của nữ công nhân nhà máy Kế Bào (Quảng Ninh) đình công vào năm nào sau đây?
Câu 61. Nguyễn Tất Thành đã đến đâu đầu tiên trên con đường của mình?
Câu 62. Phong trào Hội kín phát triển rầm rộ ở tỉnh nào của Nam kì?
Câu 63. Pháp chú trọng đầu tư vào lĩnh vực nào để khai thác?
Câu 64. Vấn đề cơ bản nào giữa các nước đế quốc vẫn chưa giải quyết được khi chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc?
Câu 65. Sự kiện nào xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) có tác động tích cực đến phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam?
Câu 66. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã ảnh hưởng như thế nào đến các nước thuộc địa và phụ thuộc trong đó có Việt Nam?
Câu 67. Hoạt động được Phan Châu Trinh chú trọng trong ngành nông nghiệp đầu thế kỉ XX là
Câu 68. Vì sao thực dân Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?
Câu 69. Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?
Câu 70. Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào đối với nước Pháp?
Câu 71. Cơ sở nào đã dẫn đến sự phân hóa xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 72. Vì sao nông dân Việt Nam ngày càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 73. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam đã làm gì để vươn lên và xác lập địa vị chính trị nhất định?
Câu 74. Tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do đã có tác động gì đến sự phân hóa giai cấp ở giai đoạn đoạn sau
Câu 75. Nhận định “Rồng Nam phun bạc, đánh đổ Đức tặc” của tạp chí Nam Phong trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) muốn nhấn mạnh điều gì?
Câu 76. Nguyên nhân chủ yếu khiến nhà Nguyễn khước từ những đề nghị cải cách, canh tân đất nước cuối thế kỉ XIX là
Câu 77. Điểm khác biệt cơ bản giữa những đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX với cuộc vận động duy tân đầu thế kỉ XX là
Câu 78. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. “Lòng yêu ước của …… không chấp nhận một sự thỏa hiệp nào, ông ta xem quan lại chủ hòa như kẻ thù của dân tộc”. (Theo Mac-xen Gô-Chi-ê, Ông vua bị lưu đầy)
Câu 79. Cuộc kháng chiến nào của nhân dân ta đã bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp trong quá trình xâm lược nước ta lần thứ nhất?
Câu 80. Trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp (1858 - 1884) của nhân dân ta, tính chất chống phong kiến được thể hiện từ sau khi triều đình Huế ký hiệp ước nào với thực dân Pháp?
Câu 81. Việt Nam đặt dưới sự “bảo hộ” của người Pháp. Nam Kỳ là xứ thuộc địa. Bắc kỳ là đất bảo hộ. Trung kỳ giao cho triều đình quản lí”. Điều khoản trên được quy định trong Hiệp ước nào?
Câu 82. Chính sách nào của nhà Nguyễn đã gây ra mâu thuẫn và rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc?
Câu 83. Nông nghiệp nước ta giữa thế kỉ XIX như thế nào?

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 24

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 43D
Câu 2DCâu 44A
Câu 3CCâu 45C
Câu 4BCâu 46A
Câu 5ACâu 47C
Câu 6BCâu 48D
Câu 7ACâu 49C
Câu 8CCâu 50D
Câu 9CCâu 51A
Câu 10CCâu 52B
Câu 11DCâu 53D
Câu 12CCâu 54C
Câu 13ACâu 55B
Câu 14BCâu 56B
Câu 15CCâu 57A
Câu 16ACâu 58D
Câu 17DCâu 59D
Câu 18CCâu 60A
Câu 19DCâu 61B
Câu 20DCâu 62A
Câu 21CCâu 63C
Câu 22BCâu 64B
Câu 23DCâu 65A
Câu 24CCâu 66A
Câu 25DCâu 67D
Câu 26DCâu 68C
Câu 27DCâu 69A
Câu 28DCâu 70B
Câu 29DCâu 71C
Câu 30BCâu 72C
Câu 31DCâu 73C
Câu 32DCâu 74A
Câu 33CCâu 75A
Câu 34DCâu 76C
Câu 35DCâu 77A
Câu 36CCâu 78C
Câu 37BCâu 79B
Câu 38ACâu 80B
Câu 39ACâu 81C
Câu 40DCâu 82B
Câu 41BCâu 83A
Câu 42B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X