Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 24

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 24 có đáp án

Câu 1. "Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, vật lực và tài lực ..." là tuyên bố của

A. Chính phủ Pháp

B. Toàn quyền Đông Dương

C. Chính phủ tay sai ở Đông Dương

D. Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương

Câu 2. Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện chính sách gì?

A. Khuyến khích nhân dân ta tích cực sản xuất nông nghiệp để tăng nguồn lương thực

B. Tăng cường đầu tư sản xuất công nghiệp

C. Tăng thuế để tăng nguồn thu ngân sách

D. Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế, mua công trái, đưa lương thực, nông sản, kim loại sang Pháp

Câu 4. Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào?

A. Phải gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc

B. Có vai trò chính trong việc bù đắp những tổn thất, thiếu hụt do chiến tranh của chính quốc

C. Cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của chiến tranh

D. Tránh sự phụ huộc vào nền công nghiệp chính quốc

Câu 5. Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương thế nào?

A. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm

B. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương tăng lên

C. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp giảm

D. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp tăng lên

Câu 6. Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?

A. Liên kết đầu tư kinh doanh

B. Nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do

C. Khuyến khích đầu tư vốn vào các ngành sản xuất công nghiệp

D. Khuyến khích các nghề thủ công truyền thống phát triển

Câu 7. Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?

A. Chuyển từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

B. Chuyển hẳn sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

C. Chuyển sang nền nông nghiệp chuyên canh hóa

D. Chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa

Câu 8. Yếu tố nào tác động đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam

B. Những biến động về kinh tế ở Việt Nam

C. Chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam

D. Pháp là một bên tham chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 9. Nguyên nhân nào dẫn đến đời sống của nông dân Việt Nam ngày càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Pháp chuyển sang độc canh cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

B. Không quan tâm phát triển nông nghiệp

C. Nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất, sưu cao thuế nặng

D. Hạn hán, lũ lụt diễn ra thường xuyên

Câu 10. Trong bối cảnh đó, tư sản Việt Nam làm gì để có địa vị chính trị nhất định?

A. Tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

B. Đẩy mạnh buôn bán với tư bản Pháp

C. Lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước

D. Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

Câu 12. Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A. Đấu tranh chính trị

B. Đấu tranh kinh tế

C. Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động

D. Bạo động vũ trang

Câu 13. Hình thức đấu tranh kinh tế của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Chống cúp phạt lương

B. Đòi tăng lương

C. Đòi giảm giờ làm

D. Chống làm việc quá 12 giờ trong ngày

Câu 14. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì?

A. Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân

B. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật của giai cấp công nhân

C. Tiếp nối truyền thống yếu nước của dân tộc

D. Khẳng định vị trí, vai trò của công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

Câu 15. Đối với các nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Tất Thành có thái độ như thế nào?

A. Khâm phục tinh thần yêu nước của họ

B. Không tán thành con đường cứu nước của họ

C. Khâm phục tinh thần yêu nước, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ

D. Tán thành con đường cứu nước của họ

Câu 16. Trước những hạn chế của khuynh hướng cứu nước của các chí sĩ yêu nước đi trước, Nguyễn Tất Thành đã có quyết định gì?

A. Quyết định ra nước ngoài tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc

B. Tích cực tham gia các hoạt động yêu nước để tìm hiểu thêm

C. Sang Trung Quốc tìm hiểu và nhờ sự giúp đỡ

D. Sang Nga học tập và nhờ sự giúp đỡ

Câu 17. Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

A. Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam

B. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ

C. Các tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta

D. Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát

Câu 18. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?

A. Vì Pháp là kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta

B. Nơi đặt trụ sở của Quốc tế Cộng sản - tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

C. Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình

D. Nơi diễn ra các cuộc cách mạng tư sản nổi tiếng

Câu 19. Sự cướp bóc ráo riết của thực dân Pháp đã tác động mạnh mẽ đến tình hình:

A. kinh tế Việt Nam

B. văn hóa Việt Nam

C. giáo dục Việt Nam

D. kinh tế, xã hội Việt Nam

Câu 20. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, công thương nghiệp và giao thông vận tái ở Việt Nam có điều kiện phát triển vì:

A. việc khai thác tài nguyên thiên nhiên không đem lại lợi nhuận

B. sự đấu tranh đòi tự kinh doanh của giới tư sản Việt Nam

C. Pháp tập trung vào việc xâm chiếm và khai thác các thuộc địa mới ở Bắc Phi

D. tư bản Pháp nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do

Câu 21. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, nền công nghiệp ở Đông Dương có vai trò như thế nào?

A. Giải quyết thất nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế Đông Dương phát triển nhanh vượt bậc

B. Thúc đẩy các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - kĩ thuật cao phát triển

C. Phải gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc trong thời gian chiến tranh

D. Cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ chiến tranh thế giới

Câu 22. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương diễn ra như thế nào?

A. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp giảm

B. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm

C. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương tăng lên

D. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp tăng nhanh

Câu 23. Nền nông nghiệp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyến biến như thế nào?

A. Chuyển từ nền nông nghiệp đa canh sang nền nông nghiệp chuyên môn hóa

B. Chuyển từ nền nông nghiệp cổ truyền sang nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại

C. Đưa phần lớn diện tích trồng cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả sang trồng các cây công nghiệp lâu năm mang lại hiệu quả kinh tế cao

D. Nền nông nghiệp từ chỗ độc canh cây lúa đã chuyển một phần sang trồng các loại cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

Câu 25. Công ti Bạch Thái Bưởi kinh doanh ngành

A. xe hơi

B. xay xát

C. thủy tinh

D. tàu biển

Câu 27. Yếu tố đã tác động mạnh đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A. những biến động về kinh tế ở Việt Nam

B. chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội của Pháp ở Việt Nam

C. Pháp là một bên tham chiến trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

D. chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam

Câu 29. Đời sống của nông dân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất ngày càng bần cùng là do đâu?

A. Hạn hán, lụt bão thường xuyên xảy ra vào các tháng trong năm

B. Chính quyền thực dân không quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp

C. Thực dân Pháp chuyển sang độc canh cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

D. Nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất, sưu thuế ngày càng nặng

Câu 30. Đâu là lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Địa chủ và nông dân

B. Công nhân và nông dân

C. Tư sản và công nhân

D. Tư sản và tiểu tư sản

Câu 31. Để có địa vị chính trị nhất định trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản Việt Nam đã làm gì?

A. Tăng cường buôn bán với giới tư sản Pháp

B. Đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh

C. Tiến cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

D. Lập cơ quan ngôn luận riêng nhằm bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước

Câu 32. Tháng 9 - 1914, hội viên Đỗ Chân Thiết đứng ra lập chi hội ở Vân Nam với phần đông là?

A. Tư sản và tiểu tư sản

B. Nông dân

C. Binh lính

D. Công nhân, viên chức hỏa xa

Câu 33. Ở Trung Kì, hoạt động đáng kể của Việt Nam Quang phục hội là tổ chức phá ngục nào vào ngày 28 - 9 - 1915?

A. Điện Biên (Điện Biên Phủ)

B. Ba Tơ (Quảng Ngãi)

C. Lao Bảo (Quảng Trị)

D. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)

Câu 34. Sự kiện lịch sử diễn ra tháng 2 - 1916 trong phong trào công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. 22 công nhân mỏ bôxít Cao Bằng bỏ trốn

B. Khoảng 700 công nhân mỏ than Hà Tu đốt nhà một tên cai thầu nguợc đãi công nhân

C. Nhiều công nhân ở các mỏ than Phấn Mễ và Na Duơng tham gia khởi nghĩa Thái Nguyên

D. Nữ công nhân nhà máy sàng Kế Bào (Quảng Ninh) nghỉ việc 7 ngày chống cúp phạt lương

Câu 35. Nguvễn Ái Quốc có thái độ như thế nào đối với các nhà yêu nước Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh?

A. Khâm phục tinh thần yêu nước của họ

B. Không tán thành con đường cứu nước của họ

C. Khâm phục tinh thần yêu nước và tán thành con đường cứu nước của họ

D. Khâm phục tinh thần yêu nước, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ

Câu 36. Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là

A. Đấu tranh chính trị

B. Đấu tranh kinh tế

C. Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động

D. Bạo động vũ trang

Câu 37. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phản ánh điều gì

A. Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân

B. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật của giai cấp công nhân

C. Là nguyên nhân thúc đẩy Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứ

D. Khẳng định vị trí, vai trò của công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

Câu 38. Ngày 5-6-1911 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

B. Việt Nam Quang phục hội được thành lập

C. Phong trào kháng thuế ở Trung Kì bùng nổ

D. Trường Đông Kinh nghĩa thục được thành lập

Câu 40. Vì sao năm 1911, Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?

A. Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam

B. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh m

C. Tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta

D. Yêu cầu tìm kiếm một con đường cứu nước mới cho dân tộc

Câu 41. Đâu không phải nguyên nhân Nguyễn Tất Thành chọn Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước?

A. Muốn đánh đuổi kẻ thù phải hiểu rõ kẻ thù đó

B. Nơi đặt trụ sở của Quốc tế Cộng sản - tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộ

C. Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình

D. Tìm hiểu xem điều gì ẩn sau "tự do- bình đẳng- bác ái"

Câu 42. Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành rút ra được là

A. Cần phải đoàn kết các lực lượng dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược

B. Ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã ma

C. Cần phải đoàn kết với các dân tộc bị áp bức để đấu tranh giành độc lập

D. Cần phải đoàn kết với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập

Câu 43. Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong giai đoạn 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?

A. Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười N

B. Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của những sĩ phu tiến b

C. Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều ở Pháp

D. Là cơ sở quan trọng để Người đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc

Câu 44. Điểm khác biệt giữa hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với Phan Bội Châu là

A. đi sang phương Tây tìm đường cứu nước

B. đi sang châu Mĩ tìm đường cứu nước

C. đi sang châu Phi tìm đường cứu nước

D. đi sang phương Đông tìm đường cứu nước

Câu 45. Cách thức tìm kiếm con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có điểm gì tiến bộ so với các bậc tiền bối?

A. Trải qua quá trình lao động để tiếp thu chân lý

B. Khảo sát trên một phạm vi rộng

C. Khảo sát trên phạm vi rộng và lao động thực thế để tiếp cận chân lý

D. Học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến

Câu 47. Yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến việc tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành?

A. Do mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai

B. Phong trào cách mạng thế giới diễn ra mạnh mẽ cổ vũ cách mạng Việt Nam

C. Do tinh thần yêu nước thương dân, ý chí đánh đuổi giặc Pháp của Nguyễn Tất Thành

D. Những hoạt động yêu nước của các vị tiền bối diễn ra sôi nổi nhưng đều thất bại

Câu 52. Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là

A. Cần phải đoàn kết các lực lượng dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược

B. Ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã man

C. Cần phải đoàn kết với các dân tộc bị áp bức để đấu tranh giành độc lập

D. Cần phải đoàn kết với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập

Câu 53. Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành ở Pháp có tác dụng gì?

A. Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga

B. Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của Người

C. Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yếu nước của Việt kiều ở Pháp

D. Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

Câu 54. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam

A.Giai cấp nông dân

B.Giai cấp công nhân

C.Giai cấp đại địa chủ phong kiến

D.Giai cấp tư sản, dân tộc

Câu 55. Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?

A.Ở Việt Nam có trữ lượng than lớn.

B.Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.

C.Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc

D.Tất cả cùng đúng.

Câu 57. Sau khi Thái Nguyên được độc lập đặt quốc hiệu là gì?

A.Đại Hùng

B.Đại La

C.Quốc Hùng

D.Không đặt niên hiệu

Câu 59. Phong trào yêu nước của nhân dân Nam kì tồn tại dưới các hội kín nào sau đây?

A.Thiên Địa Hội

B.Phục Hưng Hội

C.Nghĩa Hòa Hội

D.Tất cả đáp án trên

Câu 63. Pháp chú trọng đầu tư vào lĩnh vực nào để khai thác?

A.Giao thông vận tải

B.Nông nghiệp

C.Công nghiệp

D.Thương nghiệp

Câu 64. Vấn đề cơ bản nào giữa các nước đế quốc vẫn chưa giải quyết được khi chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc?

A. Mâu thuẫn giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa

C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các dân tộc thuộc địa

D. Mâu thuẫn giữa phe Liên minh và phe Hiệp ước

Câu 65. Sự kiện nào xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) có tác động tích cực đến phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam?

A. Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga

B. Mĩ chính thức tham chiến

C. Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện

D. Nước Pháp tham chiến

Câu 66. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã ảnh hưởng như thế nào đến các nước thuộc địa và phụ thuộc trong đó có Việt Nam?

A. Nhân dân các nước phụ thuộc phải gánh hậu quả của chính quốc

B. Nhân dân các thuộc địa thoát khỏi sự bóc lột của chính quốc

C. Các nước phải gánh hậu quả cuộc khủng hoảng và chính sách trút gánh nặng từ chính quốc

D. Tiếp tục đàn áp, bóc lột nhân dân của các nước thuộc địa

Câu 67. Hoạt động được Phan Châu Trinh chú trọng trong ngành nông nghiệp đầu thế kỉ XX là

A. Vận động chia lại ruộng đất cho nông dân

B. Vận dụng phương pháp sản xuất mới

C. Cải tạo các công trình thủy lợi, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp

D. Phát triển nghề làm vườn, thành lập nông hội chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu

Câu 68. Vì sao thực dân Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

A. Khuyếch trương hình ảnh hiện đại của nền văn minh Pháp.

B. Tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.

C. Phục vụ cho công cuộc khai thác, bóc lột và quân sự.

D. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngoại thương.

Câu 69. Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?

A. Chuyển từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

B. Chuyển hẳn sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

C. Chuyển sang nền nông nghiệp chuyên canh hóa

D. Chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa

Câu 70. Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào đối với nước Pháp?

A. Hỗ trợ cho sự phát triển của công nghiệp chính quốc

B. Bù đắp những tổn thất, thiếu hụt do chiến tranh của chính quốc

C. Cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của chiến tranh

D. Tránh sự phụ thuộc vào nền công nghiệp chính quốc

Câu 71. Cơ sở nào đã dẫn đến sự phân hóa xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Chính sách về kinh tế, văn hóa của Pháp ở Việt Nam

B. Những biến động về xã hội ở Việt Nam

C. Chính sách thống trị của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam

D. Pháp là một bên tham chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 72. Vì sao nông dân Việt Nam ngày càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Pháp chuyển sang độc canh cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

B. Pháp không quan tâm phát triển nông nghiệp

C. Nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất, sưu cao thuế nặng

D. Hạn hán, lũ lụt diễn ra thường xuyên

Câu 73. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam đã làm gì để vươn lên và xác lập địa vị chính trị nhất định?

A. Tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

B. Đẩy mạnh buôn bán với tư bản Pháp

C. Lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước

D. Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

Câu 74. Tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do đã có tác động gì đến sự phân hóa giai cấp ở giai đoạn đoạn sau

A. Đẩy mạnh quá trình tập hợp lực lượng, đặt cơ sở cho sự ra đời của giai cấp tư sản sau chiến tranh

B. Đưa giai cấp tư sản trở thành một thế lực kinh tế hùng mạnh, đối trọng với tư bản Pháp

C. Dẫn tới tinh thần thỏa hiệp của giai cấp tư sản sau chiến tranh

D. Tạo điều kiện để tư tưởng vô sản có thể du nhập vào Việt Nam

Câu 75. Nhận định “Rồng Nam phun bạc, đánh đổ Đức tặc” của tạp chí Nam Phong trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) muốn nhấn mạnh điều gì?

A. Sự đóng góp rất lớn của Việt Nam cho nước Pháp trong chiến tranh thế giới thứ nhất

B. Sự lớn mạnh của nền kinh tế Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất

C. Sự lớn mạnh của giai cấp tư sản Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất

D. Sức mạnh của nước Pháp trong chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 76. Nguyên nhân chủ yếu khiến nhà Nguyễn khước từ những đề nghị cải cách, canh tân đất nước cuối thế kỉ XIX là

A. Thực dân Pháp đã tiến hành xâm lược Việt Nam, phải tập trung chống Pháp

B. Việt Nam không có cơ sở để tiến hành cải cách

C. Triều đình Nguyễn đặt quyền lợi của dòng họ lên trên quyền lợi của dân tộc

D. Các đề nghị cải cách không có tác dụng thực tế với tình hình đất nước.

Câu 79. Cuộc kháng chiến nào của nhân dân ta đã bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp trong quá trình xâm lược nước ta lần thứ nhất?

A. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất.

B. Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng.

C. Chiến thắng trên sông Vàm Cỏ Đông.

D. Cuộc chiến đấu của nhân dân ta ở Gia Định.

Câu 82. Chính sách nào của nhà Nguyễn đã gây ra mâu thuẫn và rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc?

A. “Bế quan tỏa cảng”

B. “Cấm đạo”

C. “Đối ngoại”

D. “Cấm khai khẩn đất hoang”

Câu 83. Nông nghiệp nước ta giữa thế kỉ XIX như thế nào?

A. Sa sút

B. Có bước phát triển

C. Nhà Nguyễn nắm độc quyền

D. Ruộng đất được chia cho người dân

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 24

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 43D
Câu 2DCâu 44A
Câu 3CCâu 45C
Câu 4BCâu 46A
Câu 5ACâu 47C
Câu 6BCâu 48D
Câu 7ACâu 49C
Câu 8CCâu 50D
Câu 9CCâu 51A
Câu 10CCâu 52B
Câu 11DCâu 53D
Câu 12CCâu 54C
Câu 13ACâu 55B
Câu 14BCâu 56B
Câu 15CCâu 57A
Câu 16ACâu 58D
Câu 17DCâu 59D
Câu 18CCâu 60A
Câu 19DCâu 61B
Câu 20DCâu 62A
Câu 21CCâu 63C
Câu 22BCâu 64B
Câu 23DCâu 65A
Câu 24CCâu 66A
Câu 25DCâu 67D
Câu 26DCâu 68C
Câu 27DCâu 69A
Câu 28DCâu 70B
Câu 29DCâu 71C
Câu 30BCâu 72C
Câu 31DCâu 73C
Câu 32DCâu 74A
Câu 33CCâu 75A
Câu 34DCâu 76C
Câu 35DCâu 77A
Câu 36CCâu 78C
Câu 37BCâu 79B
Câu 38ACâu 80B
Câu 39ACâu 81C
Câu 40DCâu 82B
Câu 41BCâu 83A
Câu 42B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X